Otázky a odpovědi

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Zkuste to tady.

Co to je vázací doba smlouvy o stavebním spoření?

Je to minimální doba stanovená zákonem o stavebním spoření, po kterou není pro získání státní podpory dovoleno nakládat s prostředky na účtu stavebního spoření. Vázací doba je 6 let.

Kde složit vklad v hotovosti?

Hotovostní vklady mohou klienti složit pouze na pokladně v poradenském místě centrály Raiffeisen stavební spořitelny a.s. Poradenská místa v rámci celé ČR hotovost od klientů přijímat nemohou.

Jak uzavřít smlouvu o stavebním spoření pro nezletilé dítě?

Smlouvu o stavebním spoření za nezletilé dítě může uzavřít jeden zákonný zástupce, který prokáže, že je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, a to předložením

1.  občanského průkazu, ve kterém jsou údaje o dítěti uvedeny, nebo

2.  rodného listu dítěte, ve kterém jsou uvedeny údaje o rodičích (zákonných zástupcích), popř.

3.  rozhodnutí soudu.

Smlouva o stavebním spoření i veškeré vklady na účtu stavebního spoření jsou majetkem nezletilého dítěte, za které jsou do doby dosažení zletilosti (do 18 let věku) oprávněni jednat jeho zákonní zástupci, tj. rodiče nebo soudem stanovený opatrovník. Pro některá rozhodnutí, která nelze definovat jako běžnou záležitost, je však vyžadováno schválení soudu. Více informací vám vždy poskytne váš finanční poradce nebo naši zaměstnanci na bezplatné informační lince 800 11 22 11.

Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření nezletilého dítěte?

V souladu se změnou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, je ukončení smlouvy vedené na nezletilého klienta po uplynutí vázací doby a v případě, že zákonní zástupci jednají ve shodě, považováno za běžnou záležitost při správě jmění dítěte a není vyžadován souhlas soudu.

V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím vázací doby a pokud zůstatek na účtu nepřevyšuje 5.000 Kč (včetně), akceptujeme také ukončení ze strany zákonných zástupců jednajících ve shodě.

Ve všech ostatních případech se přístup k nezletilým účastníků nemění a zákonní zástupci musí mít k nakládání s majetkem nezletilého dítěte schválení soudu.

Podpisy zákonných zástupců na žádosti o ukončení smlouvy o stavebním spoření musí být ověřeny. Ověření podpisů může být provedeno naším finančním poradcem či pověřeným zaměstnancem. Přitom je třeba předložit dokument, kterým prokážete, že jste zákonnými zástupci nezletilého klienta.

Prokázání vztahu zákonných zástupců k dítěti je požadováno předložením:

1.  občanského průkazu a

2.  rodného listu dítěte, ve kterém jsou uvedeny údaje o rodičích (zákonných zástupcích), popř.

3.  rozhodnutí soudu.

Pokud nevyužijete služeb našich spolupracovníků, je třeba podpisy zákonných zástupců nechat ověřit úředně. V takovém případě je však vždy vyžadováno, aby k žádosti o ukončení smlouvy o stavebním spoření byla přiložena kopie rodného listu dítěte.

Nejste si jisti, jak máte postupovat? Obraťte se na nás. Naši finanční poradci nebo zaměstnanci bezplatné informační linky 800 11 22 11 vám přesně podle podmínek konkrétní smlouvy o stavebním spoření s jejím ukončením nebo s jakoukoliv její změnou poradí a pomohou.

Musím platit pravidelně každý měsíc na stavební spoření? Co když zrovna nebudu mít peníze?

Ve smlouvě o stavebním spoření je sjednána výše měsíčního vkladu, záleží však na vašich možnostech, zda budete platby zasílat každý měsíc nebo nepravidelně, např. jen jednou za rok. Pokud náhodou nemáte peníze, můžete doplatit vklad později. Chcete-li mít nárok na maximální státní podporu 2 000 Kč, potom je potřeba na účet vložit alespoň 20 000 Kč ročně a zároveň v prvním roce spoření částku, která pokryje poplatek za uzavření smlouvy.

Za jakých podmínek mohu zvýšit cílovou částku?

Zvýšit cílovou částku smlouvy o stavebním spoření je bez omezení možné pro tarify z aktuální nabídky RSTS uvedené v platném Oznámení.

U ostatních tarifů prosté zvýšení cílové částky není možné. RSTS však umožňuje změnit sjednaný tarif smlouvy na některý aktuálně nabízený, a to v souladu s povolenými přechody mezi tarify podle platného Oznámení. Změnou tarifu tak získáte i možnost zvýšit cílovou částku.

Za zvýšení cílové částky, příp. za změnu tarifu smlouvy je účtována úhrada dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době provedení změny.

Zvýšit cílovou částku můžete o celé tisíce korun. Při volbě nové výše cílové částky doporučujeme zohlednit i rezervu pro využití nároku na úvěr ze stavebního spoření v budoucnu.

Kdy mi bude vyplacena státní podpora z řádně ukončeného stavebního spoření?

U smluv stavebního spoření uzavřených do 31.12.2003 a ukončených v prvním pololetí aktuálního roku, bude státní podpora vyplacena v měsíci říjnu toho samého roku. U smluv stavebního spoření uzavřených do 31.12.2003 a ukončených v druhém pololetí aktuálního roku a dále u smluv stavebního spoření uzavřených po 1.1.2004 bude státní podpora vyplacena v měsíci dubnu následujícího roku.

Jsou vklady u Raiffeisen stavební spořitelny pojištěny?

V Raiffeisen stavební spořitelně, stejně jako ve všech ostatních bankách v ČR, jsou vklady fyzických a právnických osob pojištěny prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Jeho činnost upravuje zákon o bankách. Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě, že se některá z bank dostane do potíží. Vklady fyzických i právnických osob na účtech stavebního spoření jsou pojištěny ze 100 procent (až do výše 100 000 eur).

Budu žádat o ukončení „bonusové“ smlouvy a chtěl bych vědět, jak mám postupovat, abych nepřišel o nárok na úrokové zvýhodnění?

Chcete-li zjistit, jak je třeba postupovat, abyste nepřišel o nárok na úrokové zvýhodnění u své smlouvy o stavebním spoření, kontaktujte nás na rsts@rsts.cz, bezplatné infolince 800 112 211, nebo navštivte některé z našich poradenských míst.

Jak mám postupovat v případě, že mi nebylo vyplaceno úrokové zvýhodnění z důvodu nesplnění podmínek, o kterých jsem nevěděl?

Konkrétní podmínky pro získání úrokového zvýhodnění jsou uvedeny v příslušných Všeobecných obchodních podmínkách dané smlouvy. V případě, že si nejste vědom žádného pochybení, můžete využít institutu reklamace nevyplaceného úrokového zvýhodnění.

V tomto případě Raiffeisen stavební spořitelna znovu posoudí celkový průběh spoření u dané smlouvy o stavebním spoření, míru nedodržení sjednaných podmínek, případně možný vliv nedostatečného poradenství ze strany zaměstnance či obchodního zástupce Raiffeisen stavební spořitelny při uzavírání, resp. ukončování smlouvy o stavebním spoření, a poté může nárok na úrokové zvýhodnění, nebo jeho část, dodatečně přiznat. Náležitosti a podmínky řešení stížností a reklamací podaných u RSTS obecně stanovuje Reklamační řád Raiffeisen stavební spořitelny.

Co je to řádný úvěr ze stavebního spoření?

Je to úvěr na řešení bytových potřeb s velmi výhodnou úrokovou sazbou, která je garantována po celou dobu jeho splácení. Výše úvěru ze stavebního spoření je dána rozdílem mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření (vklady, státní podpora za celou dobu spoření) a může být poskytnut po splnění stanovených podmínek.

Co je to ukazatel zhodnocení?

Bodové hodnocení, které má za cíl spravedlivě stanovit pořadí pro získání úvěru ze stavebního spoření, a to podle přínosu jednotlivých účastníků stavebního spoření do systému stavebního spoření. Je jednou z podmínek získání nároku na úvěr ze stavebního spoření. Systém je založen na solidaritě těch co spoří a těch, kteří si půjčují.

Mám sjednaný spořicí tarif. Co když budu po určité době potřebovat úvěr?

To není žádný problém. Spořicí tarif je možné změnit na tarif úvěrový a s ním získat i výhodnou úrokovou sazbu ze stavebního spoření až 2,99 % ročně. Za změnu tarifu je účtována úhrada dle aktuálně platného Sazebníku úhrad za poskytované služby.

Jak dlouho musím spořit, abych získal úvěr ze stavebního spoření?

Pokud máte zájem o úvěr ze stavebního spoření, jehož úroková sazba je garantována po celou dobu jeho splácení, potom je minimální doba spoření 2 roky. Není to však jediné kritérium, podle kterého se přiděluje úvěr ze stavebního spoření. Musíte také naspořit v závislosti na zvolený tarif alespoň 35–40 % z cílové částky a dosáhnout stanoveného ukazatele zhodnocení nebo hodnotícího čísla.

Co to znamená, že úrok z úvěru ze stavebního spoření je garantovaný?

Úvěr ze stavebního spoření má nespornou výhodu v tom, že jeho úroková sazba je garantována od okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření do doby jeho splacení. Současně také od samého začátku víte přesně výši svých splátek úvěru a můžete si tak snadněji plánovat svůj rodinný rozpočet s dlouhodobým předstihem.

Jak dlouho můžu splácet úvěr ze stavebního spoření?

Úver ze stavebního spoření můžete splácet po dobu až 30 let.

Jak se liší překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření od klasického úvěru ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření lze získat již po 24 měsících od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Je však třeba splnit další podmínky, zejména naspořit dle zvoleného tarifu alespoň 35–40 % z cílové částky a dosáhnout určité hodnoty tzv. ukazatele zhodnocení nebo hodnotícího čísla. Jeho výše závisí na pravidelnosti a délce vašeho spoření a výše vkládaných částek.

Nemusíte čekat tak dlouho. U Raiffeisen stavební spořitelny si můžete výhodně půjčit na bydlení i tehdy, když jste dosud nespořil/a či ještě nesplňujete dvouletou zákonnou podmínku pro získání úvěru ze stavebního spoření. Období do získání nároku na úvěr ze stavebního spoření lze „překlenout“ pomocí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření.

Co znamená úvěr „bez zajištění“?

Úvěr „bez zajištění“ jednoduše znamená, že není potřeba úvěr zajistit například zástavním právem k nemovitosti nebo ručitelem. U nás vám bez zajištění půjčíme až do výše 700 tisíc korun.

Je nutné u poskytovaného úvěru prokázat tzv. účelovost, co to vlastně znamená?

Všechny úvěry, které poskytují stavební spořitelny, jsou účelově vázané a účel se řídí zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v platném znění. 

Tzv. účelovost znamená, že peníze, které si půjčíte, můžete investovat pouze do zákonem definovaných bytových potřeb.

Získám u Raiffeisen stavební spořitelny úvěr na bydlení i tehdy, když u ní zatím nemám uzavřeno stavební spoření?

Jednou z podstatných výhod překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření RSTS je právě to, že ho mohou získat také zcela noví klienti, kteří dosud u nás smlouvu o stavebním spoření neuzavřeli. Navíc do určité výše můžete čerpat úvěr jak bez počáteční akontace, tak bez zajištění.

Máte-li zájem o některý z překlenovacích úvěrů Raiffeisen stavební spořitelny, stačí navštívit některé z našich poradenských míst nebo oslovit našeho finančního poradce. Můžete také použít bezplatnou telefonní linku 800 11 22 11 nebo na webu www.rsts.cz vyplnit jednoduchý formulář. Specialisté z RSTS vás poté kontaktují a domluví si s vámi osobní schůzku. Spolu s finančním poradcem si vyberete z široké nabídky našich úvěrů ten pravý pro financování svého bydlení.

Jsou prostředky stavebního spoření určeny jen na financování rekonstrukcí?

Ze stavebního spoření se dají financovat nejen rekonstrukce bytu nebo domu, ale všechny tzv. bytové potřeby, které definuje zákon o stavebním spoření. Jde o širokou škálu financování týkajícího se pořízení nebo úpravy stávajícího bydlení, od koupě domu či bytu, přes připojení k veřejným sítím technického vybavení, až po splacení podílu v bytovém družstvu atp.

Lze se stavebním spořením pořídit družstevní byt?

Ano, také splacení členského vkladu v bytovém družstvu patří mezí zákonem vyjmenované bytové potřeby, na něž je možné čerpat úvěr od stavební spořitelny. Finanční poradci Raiffeisen stavební spořitelny vám poradí, jak pořízení družstevního bytu nejlépe financovat.

Mám zájem o překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření REKOpůjčka, musím doložit svůj příjem?

RSTS vždy prověřuje úvěruschopnost osob vstupujících do úvěrového závazku vůči RSTS, a to na základě nezbytných a přiměřených informací získaných od posuzovaných osob (viz. Informace vyžadované od spotřebitele za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti).

Jak mám postupovat v případě, že mi byla zamítnuta žádost o poskytnutí úvěru, kvůli které jsem si uzavřel novou smlouvu o stavebním spoření, zaplatil úhradu za uzavření smlouvy, ale spořicí smlouvu bez úvěru nechci?

Pokud byla nová smlouva o stavebním spoření uzavřena s cílem získat úvěr na bydlení, tzn., že byla uzavřena nejvýše 30 kalendářních dnů před doručením žádosti o poskytnutí úvěru do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3, a žádost o úvěr byla zamítnuta, umožňuje Raiffeisen stavební spořitelna nad rámec standardních podmínek od smlouvy o stavebním spoření odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3 ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zamítnutí žádosti o úvěr. Odstoupením od smlouvy o stavebním spoření se tato smlouva od počátku ruší a vám budou vráceny veškeré finanční prostředky, které jste na účet stavebního spoření zaslal.

Výše uvedený postup platí i v případě, že se klient sám rozhodne zrušit žádost o poskytnutí úvěru, nebo klient odstoupí od smlouvy o úvěru, kterou byl poskytnut spotřebitelský úvěr.

V souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí úvěru jsem na své smlouvě o stavebním spoření zvýšil cílovou částku a zaplatil příslušnou úhradu. Z vážných důvodů jsem však musel následně žádost o úvěr zrušit. Je možné zrušit i zvýšení cílové částky?

O zrušení zvýšení cílové částky, resp. jiné změny smlouvy o stavebním spoření, můžete požádat, jestliže změna byla provedena v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí úvěru, tj. nejvýše 30 kalendářních dnů před doručením žádosti o úvěr do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3. Požádat o zrušení změny smlouvy musíte písemnou formou a žádost doručit do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3 ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zrušení žádosti o úvěr. Na základě této žádosti bude vámi požadovaná změna zrušena a na účet vrácena částka, kterou jste zaplatil v souvislosti se změnou smlouvy.

Obdobně je postupováno též v případě, že se klient rozhodne odstoupit od smlouvy, kterou je poskytován spotřebitelský úvěr, nebo kdy je žádost o poskytnutí úvěru Raiffeisen stavební spořitelnou zamítnuta.

Jaké mám možnosti, pokud se neočekávaně zhorší moje finanční situace?

V případě, že by mohlo dojít k prodlení při plnění Vašich závazků, doporučujeme Vám, abyste ihned kontaktoval/a RSTS na bezplatném telefonním čísle 800 11 22 11 nebo prostřednictvím e-mailové adresy rsts@rsts.cz.

Pokusíme se Vám nabídnout řešení a vyhnout se tak případnému zápisu do registrů, upomínkám či sankcím.

Pokud jste se již do prodlení se splácením dostal/a, i tehdy se budeme snažit najít řešení a pomoci Vám v této situaci. Je však nutné, abyste závazky, se kterými jste v prodlení, uhradil/a. 

Pomůže mi stát v případě, že moje problémy se splácením přetrvávají?

Stát Vám může pomoci v případě problémů se splácením formou bezplatného právního poradenství organizovaného prostřednictví České advokátní komory www.cak.cz, www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617.

Co se stane, když klient nedodrží své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru?

Při nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru může dojít k požadavku RSTS na:

  1. pozastavení čerpání úvěru

  2. jednorázové splacení celého dluhu

  3. účtování úroku z prodlení

  4. zaplacení smluvní pokuty

Jak probíhá proces poskytování úvěru?

RSTS nabízí úvěry prostřednictvím zprostředkovatelů vázaných zástupců, samostatných zprostředkovatelů a pracovníků v sídle společnosti.

Před poskytnutím úvěru jsou od zájemce o úvěr vyžádány informace za účelem posouzení úvěruschopnosti (viz. Informace vyžadované od spotřebitele za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti).

Zprostředkovatel po zjištění potřeb zájemce o úvěr doporučí zájemci vhodný úvěrový produkt a sepíše s ním žádost o poskytnutí úvěru, kterou společně s potřebnými dokumenty zašle do sídla RSTS.

V sídle RSTS jsou provedeny kontroly zaslaných dokladů, prověření osob vstupujících do úvěrového vztahu z hlediska jejich úvěruschopnosti, prověření účelu a zajištění úvěru.

V případě schválení úvěru jsou žadateli zaslány předsmluvní informace a návrh smluvní dokumentace k podpisu.

O případném zamítnutí úvěru je žadatel písemně vyrozuměn.

Po podpisu smluvní dokumentace a splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru proběhne čerpání úvěru na základě klientem řádně vyplněného a ověřeným podpisem opatřeného formuláře Pokyn k čerpání úvěru.

Jak si mohu ověřit, že nejsem vedený v registru dlužníků?

Registrů, které evidují dlužníky anebo jejich historii splácení, je mnoho. Banky obvykle využívají Registr FO sdružení SOLUS, Bankovní a Nebankovní registr klientských informací.

Pokud máte pochybnosti o svém splácení v minulosti, doporučujeme si před podáním žádosti o půjčku ověřit, jaké informace jsou o vás vedeny v těchto registrech.

Pro ověření v Registru FO sdružení SOLUS (www.solus.cz) můžete využít službu SMS výpis a aplikaci určenou pro mobilní telefony s operačním systéme Android "SOLUS – SMS výpis". Aktuální a spolehlivé informace získáte přímo na svůj mobilní telefon odkudkoli během pár chvil. Další informace k službě SMS výpis a aplikaci najdete na www.smsvypis.cz nebo v tomto pdf.  

Pro informace, jak ověřit historii splácení v Bankovním registru klientských informací, navštivte prosím stránku www.cbcb.cz. Nebankovní registr klientských informací najdete na stránce www.cncb.cz.

Je možné úvěr předčasně splatit?

Klient je oprávněn úvěr kdykoli zčásti nebo zcela předčasně splatit. V případě splacení úvěru ve fázi překlenovacího úvěru má RSTS právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru.

Musím úvěr HYPOsplátka nějak zajistit?

Ano, tento úvěr HYPOsplátka musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Musím úvěr REKOpůjčka nějak zajistit?

Až do výše 700 000 Kč vč. poskytne RSTS úvěr REKOpůjčka bez zajištění nemovitostí nebo ručitelem, nad 700 000 Kč musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost musí být řádně pojištěna u klientem zvolené pojišťovny.

Musím úvěr ze stavebního spoření nějak zajistit?

Až do výše 700 000 Kč vč. poskytne RSTS úvěr ze stavebního spoření bez zajištění nemovitostí nebo ručitelem, nad 700 000 Kč musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti Nemovitost musí být řádně pojištěna u klientem zvolené pojišťovny.

Po jakou dobu je garantovaná sjednaná úroková sazba?

U úvěru REKopůjčka je použita pevná úroková sazba v délce trvání maximálně 5 let s možností její změny.

Po jakou dobu je garantovaná sjednaná úroková sazba?

U úvěru HYPOsplátka je použita pevná úroková sazba v délce trvání maximálně 5 let s možností její změny.

Po jakou dobu je garantovaná sjednaná úroková sazba?

Pro úvěr ze stavebního spoření je sjednána pevná úroková sazba po celou dobu jeho splácení.

Pokud je úvěr zajištěn nemovitostí, je nutné předložit její odhad?

Nemovitá věc sloužící jako zajištění úvěru musí být oceněna obvyklou cenou nemovitosti stanovenou tržním oceněním dle zákona o oceňování majetku. Ke zpracování ocenění využívá RSTS výhradně odhadce evidované na seznamu externích odhadců, viz www.rsts.cz/externi-odhadci. Ocenění nemovité věci zajišťuje klient.

Poskytují zprostředkovatelé RSTS klientovi radu ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru?

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru vázaní zástupci neposkytují při zprostředkování úvěru radu podle § 85, odst. 1.

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru samostatní zprostředkovatelé mohou při zprostředkování úvěru poskytovat radu podle § 85, odst. 1.

Uzavírá RSTS úvěr v cizí měně?

V případě, že by byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně, je spotřebitel oprávněn bezplatně celý úvěr předčasně splatit v případě, že směnný kurz měny, ve které má klient příjmy, platný k datu uzavření Smlouvy o úvěru klesne oproti koruně české minimálně o 20 % a zůstane pod touto hodnotou nepřetržitě alespoň 1 kalendářní měsíc.

Zeptejte se nás

Děkujeme. Váš dotaz byl odeslán.