Co se stane, když klient nedodrží své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru?

Při nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru může dojít k požadavku RSTS na:

  1. pozastavení čerpání úvěru
  2. jednorázové splacení celého dluhu
  3. účtování úroku z prodlení
  4. zaplacení smluvní pokuty
  5. realizaci výkonu zástavního práva, pokud byla zástava sjednána