Otázky a odpovědi

Nenašli jste zatím odpověď na svou otázku? Zkuste to tady, třeba budete mít štěstí.

Jak uzavřít smlouvu o stavebním spoření pro nezletilé dítě?

Smlouvu o stavebním spoření za nezletilé dítě může uzavřít jeden zákonný zástupce, který prokáže, že je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, a to předložením občanského průkazu, ve kterém jsou údaje o dítěti uvedeny, nebo rodného listu dítěte, ve kterém jsou uvedeny údaje o rodičích (zákonných zástupcích).

Smlouva o stavebním spoření i veškeré vklady na účtu stavebního spoření jsou majetkem nezletilého dítěte, za které jsou do doby dosažení zletilosti (do 18 let věku) oprávněni jednat jeho zákonní zástupci, tj. rodiče nebo soudem stanovený opatrovník. Pro některá rozhodnutí, která nelze definovat jako běžnou záležitost, je však vyžadováno schválení soudu. Více informací vám vždy poskytne váš finanční poradce nebo naši zaměstnanci na bezplatné informační lince 800 11 22 11.

Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření nezletilého dítěte?

V souladu se změnou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, je ukončení smlouvy vedené na nezletilého klienta po uplynutí vázací doby a v případě, že zákonní zástupci jednají ve shodě, považováno za běžnou záležitost při správě jmění dítěte a není vyžadován souhlas soudu.

V ostatních případech se přístup k nezletilým účastníkům nemění a zákonní zástupci musí mít k nakládání s majetkem nezletilého dítěte schválení soudu.

Podpisy zákonných zástupců na žádosti o ukončení smlouvy o stavebním spoření musí být ověřeny. Ověření podpisů může být provedeno naším finančním poradcem či pověřeným zaměstnancem. Přitom je třeba předložit dokument, kterým prokážete, že jste zákonnými zástupci nezletilého klienta.

Prokázání vztahu zákonných zástupců k dítěti je požadováno předložením:

1.  občanského průkazu a

2.  rodného listu dítěte, ve kterém jsou uvedeny údaje o rodičích (zákonných zástupcích), popř.

3.  rozhodnutí soudu.

Pokud nevyužijete služeb našich spolupracovníků, je třeba podpisy zákonných zástupců nechat ověřit úředně. V takovém případě je však vždy vyžadováno, aby k žádosti o ukončení smlouvy o stavebním spoření byla přiložena kopie rodného listu dítěte.

Nejste si jisti, jak máte postupovat? Obraťte se na nás. Naši finanční poradci nebo zaměstnanci bezplatné informační linky 800 11 22 11 vám přesně podle podmínek konkrétní smlouvy o stavebním spoření s jejím ukončením nebo s jakoukoliv její změnou poradí a pomohou.

Za jakých podmínek mohu zvýšit cílovou částku?

Zvýšit cílovou částku smlouvy o stavebním spoření je bez omezení možné pro tarify z aktuální nabídky RSTS uvedené v platném Oznámení.

U ostatních tarifů prosté zvýšení cílové částky není možné. RSTS však umožňuje změnit sjednaný tarif smlouvy na některý aktuálně nabízený, a to v souladu s povolenými přechody mezi tarify podle platného Oznámení. Změnou tarifu tak získáte i možnost zvýšit cílovou částku.

Za zvýšení cílové částky, příp. za změnu tarifu smlouvy je účtována úhrada dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době provedení změny.

Zvýšit cílovou částku můžete o celé tisíce korun. Při volbě nové výše cílové částky doporučujeme zohlednit i rezervu pro využití nároku na úvěr ze stavebního spoření v budoucnu.

Kdy mi bude vyplacena státní podpora z řádně ukončeného stavebního spoření?

U smluv stavebního spoření uzavřených do 31.12.2003 a ukončených v prvním pololetí aktuálního roku, bude státní podpora vyplacena v měsíci říjnu toho samého roku. U smluv stavebního spoření uzavřených do 31.12.2003 a ukončených v druhém pololetí aktuálního roku a dále u smluv stavebního spoření uzavřených po 1.1.2004 bude státní podpora vyplacena v měsíci dubnu následujícího roku.

Jsou vklady u Raiffeisen stavební spořitelny pojištěny?

V Raiffeisen stavební spořitelně, stejně jako ve všech ostatních bankách v ČR, jsou vklady fyzických a právnických osob pojištěny prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Jeho činnost upravuje zákon o bankách. Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě, že se některá z bank dostane do potíží. Vklady fyzických i právnických osob na účtech stavebního spoření jsou pojištěny ze 100 procent (až do výše 100 000 eur).

Jak mám postupovat v případě, že mi nebylo vyplaceno úrokové zvýhodnění z důvodu nesplnění podmínek, o kterých jsem nevěděl?

Konkrétní podmínky pro získání úrokového zvýhodnění jsou uvedeny v příslušných Všeobecných obchodních podmínkách dané smlouvy. V případě, že si nejste vědom žádného pochybení, můžete využít institutu reklamace nevyplaceného úrokového zvýhodnění.

V tomto případě Raiffeisen stavební spořitelna znovu posoudí celkový průběh spoření u dané smlouvy o stavebním spoření, míru nedodržení sjednaných podmínek, případně možný vliv nedostatečného poradenství ze strany zaměstnance či obchodního zástupce Raiffeisen stavební spořitelny při uzavírání, resp. ukončování smlouvy o stavebním spoření, a poté může nárok na úrokové zvýhodnění, nebo jeho část, dodatečně přiznat. Náležitosti a podmínky řešení stížností a reklamací podaných u RSTS obecně stanovuje Reklamační řád Raiffeisen stavební spořitelny.

Jak se liší překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření od klasického úvěru ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření lze získat již po 24 měsících od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Je však třeba splnit další podmínky, zejména naspořit dle zvoleného tarifu alespoň 35–40 % z cílové částky a dosáhnout určité hodnoty tzv. ukazatele zhodnocení nebo hodnotícího čísla. Jeho výše závisí na pravidelnosti a délce vašeho spoření a výše vkládaných částek.

Nemusíte čekat tak dlouho. U Raiffeisen stavební spořitelny si můžete výhodně půjčit na bydlení i tehdy, když jste dosud nespořil/a či ještě nesplňujete dvouletou zákonnou podmínku pro získání úvěru ze stavebního spoření. Období do získání nároku na úvěr ze stavebního spoření lze „překlenout“ pomocí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření.

Co znamená úvěr „bez zajištění“?

Úvěr „bez zajištění“ jednoduše znamená, že není potřeba úvěr zajistit například zástavním právem k nemovitosti nebo ručitelem. U nás vám bez zajištění půjčíme až do výše 1 000 000 CZK.

Získám u Raiffeisen stavební spořitelny úvěr na bydlení i tehdy, když u ní zatím nemám uzavřeno stavební spoření?

Jednou z podstatných výhod překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření RSTS je právě to, že ho mohou získat také zcela noví klienti, kteří dosud u nás smlouvu o stavebním spoření neuzavřeli. Navíc do určité výše můžete čerpat úvěr jak bez počáteční akontace, tak bez zajištění.

Máte-li zájem o některý z překlenovacích úvěrů Raiffeisen stavební spořitelny, stačí navštívit některé z našich poradenských míst nebo oslovit našeho finančního poradce. Můžete také použít bezplatnou telefonní linku 800 11 22 11 nebo na webu www.rsts.cz vyplnit jednoduchý formulář. Specialisté z RSTS vás poté kontaktují a domluví si s vámi osobní schůzku. Spolu s finančním poradcem si vyberete z široké nabídky našich úvěrů ten pravý pro financování svého bydlení.

Jsou prostředky stavebního spoření určeny jen na financování rekonstrukcí?

Ze stavebního spoření se dají financovat nejen rekonstrukce bytu nebo domu, ale všechny tzv. bytové potřeby, které definuje zákon o stavebním spoření. Jde o širokou škálu financování týkajícího se pořízení nebo úpravy stávajícího bydlení, od koupě domu či bytu, přes připojení k veřejným sítím technického vybavení, až po splacení podílu v bytovém družstvu atp.

Lze se stavebním spořením pořídit družstevní byt?

Ano, také splacení členského vkladu v bytovém družstvu patří mezí zákonem vyjmenované bytové potřeby, na něž je možné čerpat úvěr od stavební spořitelny. Finanční poradci Raiffeisen stavební spořitelny vám poradí, jak pořízení družstevního bytu nejlépe financovat.

Jak mám postupovat v případě, že mi byla zamítnuta žádost o poskytnutí úvěru, kvůli které jsem si uzavřel novou smlouvu o stavebním spoření, zaplatil úhradu za uzavření smlouvy, ale spořicí smlouvu bez úvěru nechci?

Pokud byla nová smlouva o stavebním spoření uzavřena s cílem získat úvěr na bydlení, tzn., že byla uzavřena nejvýše 30 kalendářních dnů před doručením žádosti o poskytnutí úvěru do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3, a žádost o úvěr byla zamítnuta, umožňuje Raiffeisen stavební spořitelna nad rámec standardních podmínek od smlouvy o stavebním spoření odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3 ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zamítnutí žádosti o úvěr. Odstoupením od smlouvy o stavebním spoření se tato smlouva od počátku ruší a vám budou vráceny veškeré finanční prostředky, které jste na účet stavebního spoření zaslal.

Výše uvedený postup platí i v případě, že se klient sám rozhodne zrušit žádost o poskytnutí úvěru, nebo klient odstoupí od smlouvy o úvěru, kterou byl poskytnut spotřebitelský úvěr.

V souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí úvěru jsem na své smlouvě o stavebním spoření zvýšil cílovou částku a zaplatil příslušnou úhradu. Z vážných důvodů jsem však musel následně žádost o úvěr zrušit. Je možné zrušit i zvýšení cílové částky?

O zrušení zvýšení cílové částky, resp. jiné změny smlouvy o stavebním spoření, můžete požádat, jestliže změna byla provedena v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí úvěru, tj. nejvýše 30 kalendářních dnů před doručením žádosti o úvěr do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3. Požádat o zrušení změny smlouvy musíte písemnou formou a žádost doručit do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3 ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zrušení žádosti o úvěr. Na základě této žádosti bude vámi požadovaná změna zrušena a na účet vrácena částka, kterou jste zaplatil v souvislosti se změnou smlouvy.

Obdobně je postupováno též v případě, že se klient rozhodne odstoupit od smlouvy, kterou je poskytován spotřebitelský úvěr, nebo kdy je žádost o poskytnutí úvěru Raiffeisen stavební spořitelnou zamítnuta.

Jaké mám možnosti, pokud se neočekávaně zhorší moje finanční situace?

V případě, že by mohlo dojít k prodlení při plnění závazků klienta, doporučujeme, aby ihned kontaktoval RSTS na bezplatném telefonním čísle 800 11 22 11 nebo prostřednictvím e-mailové adresy rsts@rsts.cz. Pokusíme se klientovi nabídnout řešení a vyhnout se tak případnému zápisu do registrů, upomínkám či sankcím.

Pokud se již klient do prodlení se splácením dostal, i tehdy se budeme snažit najít řešení a pomoci mu v této situaci. Je však nutné, aby závazky, se kterými je již v prodlení, uhradil.

Jak je možné získat úvěr?

RSTS nabízí úvěry prostřednictvím zprostředkovatelů vázaných zástupců, samostatných zprostředkovatelů a pracovníků v sídle společnosti.

Před poskytnutím úvěru jsou od zájemce o úvěr vyžádány informace za účelem posouzení úvěruschopnosti.

Zprostředkovatel po zjištění potřeb zájemce o úvěr doporučí zájemci vhodný úvěrový produkt a sepíše s ním žádost o poskytnutí úvěru, kterou společně s potřebnými dokumenty zašle do sídla RSTS.

V sídle RSTS jsou provedeny kontroly zaslaných dokladů, prověření osob vstupujících do úvěrového vztahu z hlediska jejich úvěruschopnosti, prověření účelu a zajištění úvěru.

V případě schválení úvěru jsou žadateli zaslány předsmluvní informace a návrh smluvní dokumentace k podpisu.

O případném zamítnutí úvěru je žadatel písemně vyrozuměn.

Po podpisu smluvní dokumentace a splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru proběhne čerpání úvěru na základě klientem řádně vyplněného a ověřeným podpisem opatřeného formuláře Pokyn k čerpání úvěru.

Jak si mohu ověřit, že nejsem vedený v registru dlužníků?

Registrů, které evidují dlužníky anebo jejich historii splácení, je mnoho. Banky obvykle využívají Registr FO sdružení SOLUS, Bankovní a Nebankovní registr klientských informací.

Pokud máte pochybnosti o svém splácení v minulosti, doporučujeme si před podáním žádosti o půjčku ověřit, jaké informace jsou o vás vedeny v těchto registrech.

Pro ověření v Registru FO sdružení SOLUS (www.solus.cz) můžete využít službu SMS výpis a aplikaci určenou pro mobilní telefony s operačním systéme Android "SOLUS – SMS výpis". Aktuální a spolehlivé informace získáte přímo na svůj mobilní telefon odkudkoli během pár chvil. Další informace k službě SMS výpis a aplikaci najdete na www.smsvypis.cz nebo v tomto pdf.  

Pro informace, jak ověřit historii splácení v Bankovním registru klientských informací, navštivte prosím stránku www.cbcb.cz. Nebankovní registr klientských informací najdete na stránce www.cncb.cz.

Je možné úvěr předčasně splatit?

Klient je oprávněn úvěr kdykoli zčásti nebo zcela předčasně splatit. V případě splacení úvěru ve fázi překlenovacího úvěru má RSTS právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru.

Výše účelně vynaložených nákladů se vypočte podle následujícího vzorce:

N = P × V × m / 12

N účelně vynaložené náklady
P průměrná úroková sazba z vkladů na účtech stavebního spoření, která je zveřejňována v Oznámení na www.rsts.cz/dokumenty-a-sazebniky/#oznameni
V výše mimořádné splátky
m počet zbývajících měsíců do konce aktuálního období úrokové sazby (refixace)

Náhradu účelně vynaložených nákladů RSTS neuplatní, pokud předčasné splacení úvěru klient provede v období 3 měsíců před koncem období, pro které je sjednána úroková sazba, nebo do výše 25 % z výše poskytnutého úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření Smlouvy o úvěru, nebo v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity klienta nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti klienta splácet úvěr.

Poskytují zprostředkovatelé RSTS klientovi radu ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru?

Pracovníci RSTS ani zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vázanými zástupci, neposkytují při zprostředkování úvěru radu podle § 85, odst. 1.

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, samostatnými zprostředkovateli mohou při zprostředkování úvěru poskytovat radu podle § 85, odst. 1.

Uzavírá RSTS úvěr v cizí měně?

RSTS poskytuje úvěry pouze v korunách českých. Pokud však poskytovaný úvěr splňuje definici „úvěru v cizí měně“ dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru „v cizí měně“. V takovém případě je spotřebitel oprávněn bezplatně celý úvěr předčasně splatit, pokud směnný kurz měny, ve které má klient příjmy, platný k datu uzavření Smlouvy o úvěru klesne oproti koruně české minimálně o 20 % a zůstane pod touto hodnotou nepřetržitě alespoň 1 kalendářní měsíc.

Zeptejte se nás

Děkujeme

Váš dotaz byl odeslán.