Otázky a odpovědi

Nenašli jste zatím odpověď na svou otázku? Zkuste to tady, třeba budete mít štěstí.

Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření nezletilého dítěte?

V souladu se změnou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, je ukončení smlouvy vedené na nezletilého klienta po uplynutí vázací doby a v případě, že zákonní zástupci jednají ve shodě, považováno za běžnou záležitost při správě jmění dítěte a není vyžadován souhlas soudu.

V ostatních případech se přístup k nezletilým účastníkům nemění a zákonní zástupci musí mít k nakládání s majetkem nezletilého dítěte schválení soudu.

Podpisy zákonných zástupců na žádosti o ukončení smlouvy o stavebním spoření musí být ověřeny. Ověření podpisů může být provedeno naším finančním poradcem či pověřeným zaměstnancem. Přitom je třeba předložit dokument, kterým prokážete, že jste zákonnými zástupci nezletilého klienta.

Prokázání vztahu zákonných zástupců k dítěti je požadováno předložením:

1.  občanského průkazu a

2.  rodného listu dítěte, ve kterém jsou uvedeny údaje o rodičích (zákonných zástupcích), popř.

3.  rozhodnutí soudu.

Pokud nevyužijete služeb našich spolupracovníků, je třeba podpisy zákonných zástupců nechat ověřit úředně. V takovém případě je však vždy vyžadováno, aby k žádosti o ukončení smlouvy o stavebním spoření byla přiložena kopie rodného listu dítěte.

Nejste si jisti, jak máte postupovat? Obraťte se na nás. Naši finanční poradci nebo zaměstnanci bezplatné informační linky 800 11 22 11 vám přesně podle podmínek konkrétní smlouvy o stavebním spoření s jejím ukončením nebo s jakoukoliv její změnou poradí a pomohou.

Za jakých podmínek mohu zvýšit cílovou částku?

Zvýšit cílovou částku smlouvy o stavebním spoření je bez omezení možné pro tarify z aktuální nabídky RSTS uvedené v platném Oznámení.

U ostatních tarifů prosté zvýšení cílové částky není možné. RSTS však umožňuje změnit sjednaný tarif smlouvy na některý aktuálně nabízený, a to v souladu s povolenými přechody mezi tarify podle platného Oznámení. Změnou tarifu tak získáte i možnost zvýšit cílovou částku.

Za zvýšení cílové částky, příp. za změnu tarifu smlouvy je účtována úhrada dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době provedení změny.

Zvýšit cílovou částku můžete o celé tisíce korun. Při volbě nové výše cílové částky doporučujeme zohlednit i rezervu pro využití nároku na úvěr ze stavebního spoření v budoucnu.

Kdy mi bude vyplacena státní podpora z řádně ukončeného stavebního spoření?

U smluv stavebního spoření uzavřených do 31.12.2003 a ukončených v prvním pololetí aktuálního roku, bude státní podpora vyplacena v měsíci říjnu toho samého roku. U smluv stavebního spoření uzavřených do 31.12.2003 a ukončených v druhém pololetí aktuálního roku a dále u smluv stavebního spoření uzavřených po 1.1.2004 bude státní podpora vyplacena v měsíci dubnu následujícího roku.

Jsou vklady u Raiffeisen stavební spořitelny pojištěny?

V Raiffeisen stavební spořitelně, stejně jako ve všech ostatních bankách v ČR, jsou vklady fyzických a právnických osob pojištěny prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Jeho činnost upravuje zákon o bankách. Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě, že se některá z bank dostane do potíží. Vklady fyzických i právnických osob na účtech stavebního spoření jsou pojištěny ze 100 procent (až do výše 100 000 eur).

Jak mám postupovat v případě, že mi nebylo vyplaceno úrokové zvýhodnění z důvodu nesplnění podmínek, o kterých jsem nevěděl?

Konkrétní podmínky pro získání úrokového zvýhodnění jsou uvedeny v příslušných Všeobecných obchodních podmínkách dané smlouvy. V případě, že si nejste vědom žádného pochybení, můžete využít institutu reklamace nevyplaceného úrokového zvýhodnění.

V tomto případě Raiffeisen stavební spořitelna znovu posoudí celkový průběh spoření u dané smlouvy o stavebním spoření, míru nedodržení sjednaných podmínek, případně možný vliv nedostatečného poradenství ze strany zaměstnance či obchodního zástupce Raiffeisen stavební spořitelny při uzavírání, resp. ukončování smlouvy o stavebním spoření, a poté může nárok na úrokové zvýhodnění, nebo jeho část, dodatečně přiznat. Náležitosti a podmínky řešení stížností a reklamací podaných u RSTS obecně stanovuje Reklamační řád Raiffeisen stavební spořitelny.

Jak se liší překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření od klasického úvěru ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření lze získat již po 24 měsících od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Je však třeba splnit další podmínky, zejména naspořit dle zvoleného tarifu alespoň 35–40 % z cílové částky a dosáhnout určité hodnoty tzv. ukazatele zhodnocení nebo hodnotícího čísla. Jeho výše závisí na pravidelnosti a délce vašeho spoření a výše vkládaných částek.

Nemusíte čekat tak dlouho. U Raiffeisen stavební spořitelny si můžete výhodně půjčit na bydlení i tehdy, když jste dosud nespořil/a či ještě nesplňujete dvouletou zákonnou podmínku pro získání úvěru ze stavebního spoření. Období do získání nároku na úvěr ze stavebního spoření lze „překlenout“ pomocí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření.

Co znamená úvěr „bez zajištění“?

Úvěr „bez zajištění“ jednoduše znamená, že není potřeba úvěr zajistit například zástavním právem k nemovitosti nebo ručitelem. U nás vám bez zajištění půjčíme až do výše 1 500 000 CZK.

Získám u Raiffeisen stavební spořitelny úvěr na bydlení i tehdy, když u ní zatím nemám uzavřeno stavební spoření?

Jednou z podstatných výhod překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření RSTS je právě to, že ho mohou získat také zcela noví klienti, kteří dosud u nás smlouvu o stavebním spoření neuzavřeli. Navíc do určité výše můžete čerpat úvěr jak bez počáteční akontace, tak bez zajištění.

Máte-li zájem o některý z překlenovacích úvěrů Raiffeisen stavební spořitelny, stačí navštívit některé z našich poradenských míst nebo oslovit našeho finančního poradce. Můžete také použít bezplatnou telefonní linku 800 11 22 11 nebo na webu www.rsts.cz vyplnit jednoduchý formulář. Specialisté z RSTS vás poté kontaktují a domluví si s vámi osobní schůzku. Spolu s finančním poradcem si vyberete z široké nabídky našich úvěrů ten pravý pro financování svého bydlení.

Jsou prostředky stavebního spoření určeny jen na financování rekonstrukcí?

Ze stavebního spoření se dají financovat nejen rekonstrukce bytu nebo domu, ale všechny tzv. bytové potřeby, které definuje zákon o stavebním spoření. Jde o širokou škálu financování týkajícího se pořízení nebo úpravy stávajícího bydlení, od koupě domu či bytu, přes připojení k veřejným sítím technického vybavení, až po splacení podílu v bytovém družstvu atp.

Lze se stavebním spořením pořídit družstevní byt?

Ano, také splacení členského vkladu v bytovém družstvu patří mezí zákonem vyjmenované bytové potřeby, na něž je možné čerpat úvěr od stavební spořitelny. Finanční poradci Raiffeisen stavební spořitelny vám poradí, jak pořízení družstevního bytu nejlépe financovat.

Jak mám postupovat v případě, že mi byla zamítnuta žádost o poskytnutí úvěru, kvůli které jsem si uzavřel novou smlouvu o stavebním spoření, zaplatil úhradu za uzavření smlouvy, ale spořicí smlouvu bez úvěru nechci?

Pokud byla nová smlouva o stavebním spoření uzavřena s cílem získat úvěr na bydlení, tzn., že byla uzavřena nejvýše 30 kalendářních dnů před doručením žádosti o poskytnutí úvěru do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3, a žádost o úvěr byla zamítnuta, umožňuje Raiffeisen stavební spořitelna nad rámec standardních podmínek od smlouvy o stavebním spoření odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3 ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zamítnutí žádosti o úvěr. Odstoupením od smlouvy o stavebním spoření se tato smlouva od počátku ruší a vám budou vráceny veškeré finanční prostředky, které jste na účet stavebního spoření zaslal.

Výše uvedený postup platí i v případě, že se klient sám rozhodne zrušit žádost o poskytnutí úvěru, nebo klient odstoupí od smlouvy o úvěru, kterou byl poskytnut spotřebitelský úvěr.

V souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí úvěru jsem na své smlouvě o stavebním spoření zvýšil cílovou částku a zaplatil příslušnou úhradu. Z vážných důvodů jsem však musel následně žádost o úvěr zrušit. Je možné zrušit i zvýšení cílové částky?

O zrušení zvýšení cílové částky, resp. jiné změny smlouvy o stavebním spoření, můžete požádat, jestliže změna byla provedena v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí úvěru, tj. nejvýše 30 kalendářních dnů před doručením žádosti o úvěr do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3. Požádat o zrušení změny smlouvy musíte písemnou formou a žádost doručit do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3 ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zrušení žádosti o úvěr. Na základě této žádosti bude vámi požadovaná změna zrušena a na účet vrácena částka, kterou jste zaplatil v souvislosti se změnou smlouvy.

Obdobně je postupováno též v případě, že se klient rozhodne odstoupit od smlouvy, kterou je poskytován spotřebitelský úvěr, nebo kdy je žádost o poskytnutí úvěru Raiffeisen stavební spořitelnou zamítnuta.

Jaké mám možnosti, pokud se neočekávaně zhorší moje finanční situace?

V případě, že by mohlo dojít k prodlení při plnění závazků klienta, doporučujeme, aby ihned kontaktoval RSTS na telefonním čísle 412 446 408 nebo prostřednictvím e-mailové adresy rsts@rsts.cz. Pokusíme se klientovi nabídnout řešení a vyhnout se tak případnému zápisu do registrů, upomínkám či sankcím.

Pokud se již klient do prodlení se splácením dostal, i tehdy se budeme snažit najít řešení a pomoci mu v této situaci. Je však nutné, aby závazky, se kterými je již v prodlení, uhradil.

Jak je možné získat úvěr?

RSTS nabízí úvěry prostřednictvím zprostředkovatelů vázaných zástupců, samostatných zprostředkovatelů a pracovníků v sídle společnosti.

Před poskytnutím úvěru jsou od zájemce o úvěr vyžádány informace za účelem posouzení úvěruschopnosti.

Zprostředkovatel po zjištění potřeb zájemce o úvěr doporučí zájemci vhodný úvěrový produkt a sepíše s ním žádost o poskytnutí úvěru, kterou společně s potřebnými dokumenty zašle do sídla RSTS.

V sídle RSTS jsou provedeny kontroly zaslaných dokladů, prověření osob vstupujících do úvěrového vztahu z hlediska jejich úvěruschopnosti, prověření účelu a zajištění úvěru.

V případě schválení úvěru jsou žadateli zaslány předsmluvní informace a návrh smluvní dokumentace k podpisu.

O případném zamítnutí úvěru je žadatel písemně vyrozuměn.

Po podpisu smluvní dokumentace a splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru proběhne čerpání úvěru na základě klientem řádně vyplněného a ověřeným podpisem opatřeného formuláře Pokyn k čerpání úvěru.

Jak si mohu ověřit, že nejsem vedený v registru dlužníků?

Registrů, které evidují dlužníky anebo jejich historii splácení, je mnoho. Banky obvykle využívají Registr FO sdružení SOLUS, Bankovní a Nebankovní registr klientských informací.

Pokud máte pochybnosti o svém splácení v minulosti, doporučujeme si před podáním žádosti o půjčku ověřit, jaké informace jsou o vás vedeny v těchto registrech.

Pro ověření v Registru FO sdružení SOLUS (www.solus.cz) můžete využít službu SMS výpis a aplikaci určenou pro mobilní telefony s operačním systéme Android "SOLUS – SMS výpis". Aktuální a spolehlivé informace získáte přímo na svůj mobilní telefon odkudkoli během pár chvil. Další informace k službě SMS výpis a aplikaci najdete na www.smsvypis.cz nebo v tomto pdf.  

Pro informace, jak ověřit historii splácení v Bankovním registru klientských informací, navštivte prosím stránku www.cbcb.cz. Nebankovní registr klientských informací najdete na stránce www.cncb.cz.

Je možné úvěr předčasně splatit?

Klient je oprávněn úvěr kdykoli zčásti nebo zcela předčasně splatit. V případě splacení úvěru ve fázi překlenovacího úvěru má RSTS právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru.

Výše účelně vynaložených nákladů se vypočte podle následujícího vzorce:

N = P × V × m / 12

N účelně vynaložené náklady
P průměrná úroková sazba z vkladů na účtech stavebního spoření, která je zveřejňována v Oznámení na www.rsts.cz/dokumenty-a-sazebniky/#oznameni
V výše mimořádné splátky
m počet zbývajících měsíců do konce aktuálního období úrokové sazby (refixace)

Náhradu účelně vynaložených nákladů RSTS neuplatní, pokud předčasné splacení úvěru klient provede v období 3 měsíců před koncem období, pro které je sjednána úroková sazba, nebo do výše 25 % z výše poskytnutého úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření Smlouvy o úvěru, nebo v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity klienta nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti klienta splácet úvěr.

Poskytují zprostředkovatelé RSTS klientovi radu ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru?

Pracovníci RSTS ani zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vázanými zástupci, neposkytují při zprostředkování úvěru radu podle § 85, odst. 1.

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, samostatnými zprostředkovateli mohou při zprostředkování úvěru poskytovat radu podle § 85, odst. 1.

Uzavírá RSTS úvěr v cizí měně?

RSTS poskytuje úvěry pouze v korunách českých. Pokud však poskytovaný úvěr splňuje definici „úvěru v cizí měně“ dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru „v cizí měně“. V takovém případě je spotřebitel oprávněn bezplatně celý úvěr předčasně splatit, pokud směnný kurz měny, ve které má klient příjmy, platný k datu uzavření Smlouvy o úvěru klesne oproti koruně české minimálně o 20 % a zůstane pod touto hodnotou nepřetržitě alespoň 1 kalendářní měsíc.

Co je hyperinflace?

Hyperinflace je druh inflace, který se vyznačuje velkým skokem nahoru v řádech stovek procent. Jde tedy o extrémní případ inflace. Peníze v tomto případě velmi rychle ztrácejí svoji hodnotu. Nejčastěji se lze s hyperinflací setkat zejména v období válek či finančního krachu.

Co je to degresivní splácení?

Degresivní splácení je jeden z možných typů splácení hypotéky. Při degresivním splácení na začátku splácíte vyšší částku než ke konci. V praxi to může vypadat i tak, že první měsíční splátky budou klidně i dvojnásobkem běžné splátky. Měsíční splátka je neměnná po dobu jednoho roku a teprve po jeho uplynutí se začíná snižovat. Snižování se děje podle pevně stanoveného koeficientu – stanovuje si ho každá banka sama.

 

Výhodou je, že hypotéku takto můžete umořit rychleji. Degresivní splácení je však vhodnější pro klienty, kteří si mohou na začátku dovolit vyšší finanční zatížení, a tedy vyšší počáteční splátky.

 

Jaké jsou další typy splácení?

· Anuitní splácení – jde o nejčastější typ splácení, splátka je po celou dobu stejná.

· Progresivní splácení – přesný opak degresivního, tedy na začátku je splátka nižší a ke konci se zvyšuje.

· Splácení kombinované hypotéky – pro tento typ je typické odložení splátky jistiny a klient platí pouze úroky. Po jejich splacení se začíná s anuitním splácením.

· Splácení hypotéky s plovoucí sazbou – splátka se skládá ze splátky jistiny a úroků, které jsou odvozeny od úrokové sazby PRIBOR (navýšené o marži banky). Na základě této proměnlivé úrokové sazby se mění i výše splátek.

Co je to hypotéka?

Hypotéka je pojem, kterým se nejčastěji označuje půjčka na financování nemovitosti, ať už jde o její nákup, stavbu, nebo rekonstrukci. Hypotéka může být účelová a bezúčelová:

· Účelová hypotéka – lze ji využít jen na konkrétní účel (nejčastěji financování bydlení) a její čerpání je nutno bance dokladovat využití prostředků.

· Bezúčelová hypotéka – lze ji využít na cokoliv bez nutnosti dokladovat cokoliv bance. Také se jí říká americká hypotéka.

 

Přemýšlíte, co to je hypoteční úvěr? Hypoteční úvěr je pouze jiné označení pro hypotéku, jde o totéž.

 

Hypoteční úvěr neboli hypotéka je střednědobý nebo dlouhodobý úvěr, který je zajištěn nemovitostí, bance tedy musíte poskytnout zástavní právo k nemovitosti, která se nachází na území ČR a je zapsánav katastru nemovitostí. Nejčastěji se k tomuto účelu využívá financovaná nemovitost (tedy ta, kterou kupujete, rekonstruujete), ale využít můžete jinou vámi vlastněnou nemovitost, případně nemovitost rodičů (potřebujete jejich souhlas s poskytnutím zástavního práva) či rekreační nemovitost.

 

V současné době nelze získat 100% hypotéku, její maximální výše je stanovena:

· u klasické hypotéky na maximálně 90 % z hodnoty zastavené nemovitosti,

· u bezúčelové hypotéky na maximálně 70 % z hodnoty zastavené nemovitosti.

Vždy také záleží na konkrétní bance a jejích podmínkách, běžně se proto setkáte spíše s nabídkami klasické hypotéky ve výši do 80 % hodnoty zástavy a bezúčelové, americké hypotéky ve výši do 60 % hodnoty zástavy.

 

Hypotéka se splácí měsíčními splátkami. Splatnost je možné zvolit běžně od 5 do 30 let, stejně tak si sami zvolíte dobu fixace úrokové sazby (tzn. dobu, po kterou se vám nezmění výše úrokové sazby), která nejčastěji trvá 3, 5 nebo 7 let.

Co je to inflace?

Inflace je procentuální vyjádření růstu cen zboží. V čase se ceny zboží zvyšují, a tím roste i cenová hladina, tedy průměrná cena zboží. V praxi to vypadá tak, že za 100 Kč si dnes koupíme více zboží nebo služeb, než si za 100 Kč koupíte zítra (nebo za týden, měsíc, rok). Z uvedeného příkladu vlastně vyplývá, že inflace znamená rovněž snížení kupní síly peněz (velmi zjednodušeně, že inflace peníze znehodnocuje).

Co jsou celkové náklady spotřebitelského úvěru?

Sjednáváte si úvěr nebo hypotéku? Pak se nestačí dívat pouze na výši úrokové sazby, ale na celkové náklady spotřebitelského úvěru, které najdete pod písmeny RPSN.

Co je RPSN? Roční procentní sazba nákladů, která kromě samotné úrokové sazby zahrnuje všechny další náklady na úvěr, jako je poplatek za přípravu smlouvy, správu úvěru nebo vedení platebního účtu.

Výše RPSN by se neměla příliš lišit od výše úrokové sazby (např. úroková sazba bude 3 % a RPSN 10 %, takto by to být nemělo), v ideálním případě by mělo jít o zvýšení v řádu desetin procent.

Co se označuje termínem předhypoteční úvěr a jak funguje

Co je předhypoteční úvěr?

Předhypoteční úvěr je krátkodobý účelový úvěr, který vám pomůže s financováním bydlení v situaci, kdy nemáte k dispozici nemovitost k zajištění úvěru a ke kupované nemovitosti nelze zřídit zástavní právo. Nejčastěji se využívá při koupi družstevního bydlení, koupi nemovitosti v dražbě nebo privatizaci obecních bytů apod.

 

Jak funguje předhypoteční úvěr?

Předhypoteční úvěr využijete tehdy, když nemáte možnost zajištění úvěru kupovanou ani jinou nemovitostí. Tento typ úvěru se poskytuje nejčastěji na 24 měsíců. Do této doby musíte zřídit zástavní právo k nemovitosti. Předhypoteční úvěr se poté změní na klasický.

U předhypotečního úvěru musíte počítat s vyšší úrokovou sazbou a zpravidla se po dobu čerpání předhypotečního úvěru splácí pouze úroky. Po přechodu na klasický úvěr se sníží i úroková sazba a ve splátce je již zahrnuta i jistina.

Co to je variabilní symbol?

Variabilní symbol zpravidla slouží k identifikaci platby a správnému přiřazení. Je to nepovinný údaj, který můžeme zadat u jednorázového i trvalého příkazu. Skládá se z maximálně 10 číslic, a při jeho vyplňování je potřeba dávat pozor – i případné nuly na začátku jsou součástí celého variabilního symbolu. Označuje se zkratkou VS.

Často se používá při placení faktur nebo objednávek a v případech, kdy je třeba platbu odlišit od jiných. S variabilním symbolem se potkáte například při placení faktur za telefon a internet, pojistek nebo splátek úvěrů. Je potřeba ho správně zadat, aby příjemce mohl identifikovat vaši platbu, protože velmi často na jeden účet chodí platby od tisíců zákazníků a klientů. Můžete se s ním setkat i při zasílání mzdy, kdy zaměstnavatel může jako variabilní symbol použít například vaše osobní číslo.

Co znamená deflace?

Pokud nastane opačný případ, tedy že ceny zboží budou v čase klesat, budeme hovořit o deflaci. V praxi to bude vypadat přesně opačně v porovnání s inflací – za již zmíněných 100 Kč si dnes koupíme méně zboží či služeb než za 100 Kč zítra (nebo za týden, měsíc, rok).

Jak hospodařit s penězi?

Finanční rezervu by měl mít vytvořenou každý z nás. Ne všichni ale vědí, jak správně hospodařit s penězi, aby si takovou rezervu dokázali vytvořit. K dispozici byste přitom měli mít rezervu alespoň ve výši 3, nejlépe 6 měsíců. Vytvořit si finanční rezervu není nic těžkého, důležitou roli hraje zejména pravidelnost.

Jak správně hospodařit s penězi?

Abyste se naučili hospodařit s penězi a vytvořit si finanční rezervu, měli byste se ze všeho nejdříve podívat na výši svých příjmů a výdajů. Pak se zaměřte na zbytné výdaje, zjistěte, kolik utratíte za jídlo v restauracích, kolik za zbytečné předplatné, kolik za nové oblečení nebo kávu. Odpovězte si na otázku, zda jsou pro vás tyto výdaje opravdu nutností a zda by nebylo lepší je přehodnotit.

Výdaje rozdělte na zbytné a nezbytné. Ze seznamu pak škrtněte vše, co nepotřebujete nebo nevyužíváte, například předplatné časopisu, který nečtete, online videotéku filmů, které nesledujete, nebo jiné streamovací služby. Stejně tak se zkuste zamyslet, zda by se vám nevyplatilo začít si vařit a na oběd do restaurace zajít jen jednou v týdnu. A opravdu se neobejdete bez každodenní kávy z kavárny? Škrtnutí a omezení těchto výdajů vám pomůže udělat si ve financích konečně pořádek.

Začněte spořit

Téma hospodaření s penězi často otevírá otázku toho, jak rozdělit svůj příjem. Doporučuje se pravidlo 50 : 20 : 30, tedy rozdělení příjmů na tři části, a to na nutné výdaje, na úspory a následně na další potřeby.

Abyste si vytvořili potřebnou rezervu, začněte spořit. Ušetřené peníze za obědy a kávu si odkládejte na jiný účet určený ke spoření. Spořit můžete na spořicím účtu. Pokud se chcete zajistit na budoucnost, zkuste penzijní nebo stavební spoření.

Po naspoření finanční rezervy můžete své peníze zhodnotit investováním, ať už budete investovat pravidelně menší částky do podílových fondů, akcií či cenných papírů, nebo zariskujete s jednorázovou investicí a vyšším výnosem i rizikem.

Jak je definována celková výše spotřebitelského úvěru?

Celková výše spotřebitelského úvěru je definovaná jako souhrn všech nákladů, které jsou spotřebiteli k dispozici a které bude za úvěr platit.

RPSN, tedy celkové náklady spotřebitelského úvěru, je ze zákona povinné uvádět u každého úvěru. Slouží zejména k porovnání úvěrů různých subjektů, přičemž platí, že čím nižší RPSN, tím levnější úvěr je.

Jak nejlépe investovat peníze?

Vyšší zhodnocení peněz, resp. vyšší výnos, můžete získat investováním. Počítejte však i s vyšším rizikem ztráty. Jak nejlépe investovat? Výhodné je například investování do podílových fondů. V závislosti na zvolené strategii může investice dosahovat výnosu i okolo 10 %. Nejvyšší zhodnocení nabízejí akciové fondy, u kterých je ale výrazné riziko kolísání hodnoty. Dluhopisové a smíšené fondy dosahují nižšího výnosu, ale zároveň i méně kolísají. Nejbezpečnější jsou fondy peněžního trhu, které ale přináší výnos jen ve výši několika procent ročně. U podílových fondů nikdy není zhodnocení jisté a může dosahovat i záporných hodnot. Pomocí pravidelnéhodlouhodobého investování a vhodné diverzifikace (rozložení investic) je možné tato rizika výrazně snížit. Pokud nejste v investicích zkušeným profesionálem, rozhodně je lepší se poradit s odborníkem a nepouštět se do zbrklých a na první pohled líbivých investic.

Jak se počítá inflace?

Inflace se počítá na základě indexu spotřebitelských cen nebo také indexu cen výrobců či deflátoru HDP.

Podle indexu spotřebitelských cen je to nejjednodušší, jelikož se měsíčně porovnávají ceny daného tržního koše výrobků a služeb (obsahuje asi 700 různých statků, které reprezentují domácnost a její náklady). Míru inflace tak zjistíme pohybem cen daného tržního koše.

Výpočet pomocí indexu cen výrobců je téměř stejný jako v případě spotřebitelských cen, jen s tím rozdílem, že je založen na cenách komodit, které zahrnují ceny potravin, produkty těžebního a zpracovatelského průmyslu.

Deflátor HDP je pro výpočet míry inflace nejkomplexnější, jelikož vyjadřuje operuje s poměrem nominálního HDP (který je ohodnocen běžnými cenami sledovaného roku) a reálného HDP (který je ohodnocen stálými cenami základního roku). Tento výpočet je ale značně komplikovaný a v praxi se s ním příliš často nesetkáme.

Jak spořit na důchod?

Rádi byste si užili stáří naplno a bez zbytečných starostí, ale nevíte, jak si spořit na důchod? Finanční rezervu neřešte na poslední chvíli a spořit začněte hned. Spořte pravidelně a dlouhodobě, čím později začnete, tím více peněz bude potřeba odkládat.

Kolik naspořit na důchod?

Ideální částka na důchod je pro každého jiná, pomocí jednoduché pomůcky můžete zjistit, jak vysoká je ta vaše: od svého současného příjmu odečtěte částku svého budoucího důchodu. Výsledná částka se rovná propadu příjmu, který budete potřebovat dorovnat.

Příklad:

Pokud máte čistou mzdu 20 000 Kč měsíčně a důchod vám bude vyměřen ve výši 14 000 Kč, činí propad 6 000 Kč. Tento propad pak násobte 12 měsíci roku a následně předpokládanou dobou, kterou v důchodu strávíte (průměrně to může být 20 a více let). Vycházíme-li z uvedeného příkladu, pak na důchod budete potřebovat naspořit asi 1,5 milionu Kč.

Čím později se spořením začnete, tím víc peněz si budete muset odkládat, abyste na svou vypočtenou částku dosáhli. Někteří odborníci radí pravidelně odkládat zhruba 10 % příjmů.

Vyberte si správné spoření

Důležitou roli hraje výběr správného důchodového spoření a s tím vám vždy pomůže finanční poradce, který vám nejen doporučí vhodný produkt, ale také poradí, kolik a jak spořit na důchod. Klienti dnes často volí doplňkové penzijní spoření nebo investice. Penzijní spoření vám také dává možnost se rozhodnout, zda budete chtít své peníze investovat (například do dluhopisů nebo akcií). Máte také možnost získat státní podporu, a to minimálně 300 Kč měsíčně,odečíst si částky na spoření ze základu daně až do výše 24 000 Kč.

Jak ukončit stavební spoření?

Ukončit stavební spoření lze výpovědí ze smlouvy po uplynutí vázací doby či před tím.

Jak ukončit stavební spoření po uplynutí vázací doby?

Nejjednodušší způsob, jak ukončit stavební spoření, je počkat na uplynutí vázací doby, která podle zákona činí 6 let. Dodržení této doby spoření je také zároveň jednou z podmínek pro získání státní podpory stavebního spoření. Po uplynutí vázací doby je možné získat peníze ze stavebního spoření nejdříve za 3 měsíce, což je výpovědní lhůta v případě, že se rozhodnete smlouvu ukončit a ve spoření nepokračovat.

Smlouvu lze k datu uplynutí vázací doby ukončit kdykoliv během jejího trvání.

Výpovědní lhůta u stavebního spoření začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po tom, ve kterém jste smlouvu ukončili. Pokud budete chtít získat prostředky ze stavebního spoření dříve, můžete požádat o zkrácení výpovědní lhůty, tento úkon je ale často zpoplatněn. Zkrácení výpovědní lhůty může být také podmíněno uzavřením nové smlouvy.

Jak ukončit stavební spoření před uplynutím vázací doby?

Ukončit stavební spoření je možné i před uplynutím 6leté vázací doby. Je však na místě si takovýto krok opravdu dobře promyslet a zvážit, zda by nebylo vhodnější spoření pouze přerušit. Poplatky za předčasné ukončení stavebního spoření se pohybují mezi 0,5 a 1 % z cílové částky. Navíc také přijdete o státní podporu stavebního spoření, a to i o již připsané zálohy. I v tomto případě činí výpovědní lhůta 3 měsíce.

Jak vložit peníze na účet?

Pokud chcete vložit peníze na svůj účet, máte několik možností:
- vklad přes bankomat, resp. vkladomat,
- vklad na hotovostní přepážce v bance,
- vklad přes internetové bankovnictví (v tomto případě jde o bezhotovostní převod).

Jak vložit peníze na účet přes bankomat?

Takzvanými vkladomaty dnes disponuje několik bank v ČR. Pomocí vkladomatu lze vkládat peníze na svůj účet, na účet ke kartě a také na jiný účet u dané banky. Bankomaty, které umožňují vklad hotovosti na účet, se od běžného bankomatu odlišují pouze další funkcí. Nejbližší vkladový bankomat lze najít pomocí bankovní aplikace nebo na internetu.

Postup vkladu není složitý – do bankomatu vložíte platební kartu a zadáte PIN, načež vyberete možnost vkladu v hotovosti. Při vkládání hotovosti do vkladomatu se vždy řiďte pokyny na obrazovce, vkládejte urovnané bankovky bez spon. Následně stačí transakci potvrdit a máte hotovo. Vklad by se vám měl na účet připsat již v daný den.

Jak vložit peníze na účet v zahraničí?

Možnost vkladu hotovosti na účet vedený v zahraničí se u jednotlivých bank liší, některé jej neumožňují, jiné za poplatek a další jen v případě, že jste jejím klientem. Vkladomaty tuto možnost neumožňují. Nejjednodušší je tak provést převod prostřednictvím internetového bankovnictví pomocí mezinárodního platebního styku nebo SEPA (Single Euro Payments Area) platby, která slouží ke zrychlenému převodu peněz v rámci členských zemí EU a 6 dalších, které jsou v Evropském sdružení volného obchodu.

Jak vybrat peníze ze stavebního spoření?

Ve většině případů není možné vybrat ze stavebního spoření pouze část peněz. Je nutné stavební spoření ukončit. Pak už záleží jen na vás, zda jste ochotni zaplatit penále za urychlený výběr nebo počkáte na uplynutí výpovědní lhůty. Ta je obvykle stanovena na 3 měsíce a začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po tom, kdy jste podali výpověď smlouvy. Můžete také počkat na uplynutí vázací doby stavebního spoření.

Minimální doba spoření čili vázací doba je 6 let. Toto období je stanoveno zákonem a jeho dodržení je jednou z podmínek pro získání státní podpory. Během této doby nemůžete disponovat prostředky na svém učtu stavebního spoření.

Po uplynutí vázací doby můžete naspořené prostředky vybrat, případně pokračovat ve spoření. Stavební spoření lze zrušit i před uplynutím vázací doby, v takovém případě ale přijdete o státní podporu a pravděpodobně budete platit penále.

Jak získat výpis z účtu?

Nevíte, jak získat výpis z bankovního účtu? Pokud vám ho banka pravidelně nezasílá poštou nebo elektronicky, najdete ho vždy v internetovém bankovnictví, odkud si ho můžete snadno stáhnout. Tamtéž máte možnost provést změnu v nastavení ohledně zasílání výpisů a zvolit si frekvenci i způsob zasílání výpisů z bankovního účtu.

Co dělat, když potřebujete výpis z účtu, který v internetovém bankovnictví nevidíte?

Některé banky zobrazují výpisy z účtu jen za určité období (např. za posledních 18 měsíců), přičemž starší výpisy získáte na některé z poboček.

Jak zjistit číslo cizího účtu?

Jestliže někomu potřebujete poslat platbu, ale neznáte číslo účtu příjemce, můžete ho zkusit vyhledat na internetu v příslušném rejstříku (zejména plátci DPH mají číslo účtu uvedeno například v obchodním rejstříku), nemusíte být ale pokaždé úspěšní. Nejlepším řešením je zeptat se na číslo účtu přímo příjemce a nespoléhat se na nalezené údaje.

Jak zjistit číslo svého účtu?

Číslo svého účtu dostanete vždy na kartičce, kterou vám dá banka spolu se smlouvou. Pokud jste ji ale někde založili a nemůžete ji najít, číslo bankovního účtu zjistíte i ze samotné smlouvy. Dále ho najdete i na výpisech z banky nebo v internetovém bankovnictví.

Jak zjistit číslo účtu?

Přemýšlíte, jak zjistit číslo bankovního účtu, ať už své, nebo někoho jiného? Každý účet v bance má své číslo, podle kterého ho lze identifikovat. Každému klientovi ho přiřazuje banka a skládá se ze 4místného kódu banky (vždy na konci účtu za lomítkem) a samotného čísla účtu. Toto číslo potřebujete znát například pro mzdové účely nebo vyplácení jiných příjmů.

Jak zjistit číslo svého účtu?

Číslo svého účtu dostanete vždy na kartičce, kterou vám dá banka spolu se smlouvou. Pokud jste ji ale někde založili a nemůžete ji najít, číslo bankovního účtu zjistíte i ze samotné smlouvy. Dále ho najdete i na výpisech z banky nebo v internetovém bankovnictví.

Jak zjistit číslo cizího účtu?

Jestliže někomu potřebujete poslat platbu, ale neznáte číslo účtu příjemce, můžete ho zkusit vyhledat na internetu v příslušném rejstříku (zejména plátci DPH mají číslo účtu uvedeno například v obchodním rejstříku), nemusíte být ale pokaždé úspěšní. Nejlepším řešením je zeptat se na číslo účtu přímo příjemce a nespoléhat se na nalezené údaje.

Jak zjistit majitele čísla účtu?

Poslali jste peníze na špatný účet a nevíte, jak zjistit, komu dané číslo účtu patří? Dle zákona o ochraně osobních údajů vám banka jméno majitele účtu poskytnout nemůže. Identifikační údaje lze od banky získat jen tehdy, prokážete-li, že jste utrpěli škodu v důsledku zadání chybného čísla účtu. Tento proces je ale složitý.

Někdy se také může stát, že vám banka v internetovém bankovnictví zobrazí jméno majitele účtu při zadání čísla účtu. Ve většině případů však jde o firmy nebo podnikatele zapsané v rejstříku.

Co dělat, když jste udělali chybu při zadávání čísla účtu příjemce?

Může se stát, že při zadávání čísla účtu uděláte chybu. V takovém případě vám při řešení vzniklé situace pomůže banka – stačí transakci reklamovat u své banky a ta už majitele účtu kontaktuje s výzvou o zaslání peněz zpět na váš účet.

Jak zjistit číslo účtu z platební karty?

Bohužel neexistuje způsob, jak zjistit číslo účtu z karty. Platební karta totiž obsahuje jiné údaje a číslo karty není shodné s číslem účtu.

Jak zjistit, zda číslo účtu existuje?

Zjistit, zda dané číslo existuje, je možné například pomocí IBAN kalkulátoru nebo jiné aplikace. Pokud účet neexistuje, platba se vám automaticky vrátí zpět. Je však na místě vyčkat alespoň 2 až 4 dny, než začnete chybnou platbu řešit s bankou.

Jak zjistit majitele čísla účtu?

Poslali jste peníze na špatný účet a nevíte, jak zjistit, komu dané číslo účtu patří? Dle zákona o ochraně osobních údajů vám banka jméno majitele účtu poskytnout nemůže. Identifikační údaje lze od banky získat jen tehdy, prokážete-li, že jste utrpěli škodu v důsledku zadání chybného čísla účtu. Tento proces je ale složitý.

Někdy se také může stát, že vám banka v internetovém bankovnictví zobrazí jméno majitele účtu při zadání čísla účtu. Ve většině případů však jde o firmy nebo podnikatele zapsané v rejstříku.

Jak zjistit, zda číslo účtu existuje?

Zjistit, zda dané číslo existuje, je možné například pomocí IBAN kalkulátoru nebo jiné aplikace. Pokud účet neexistuje, platba se vám automaticky vrátí zpět. Je však na místě vyčkat alespoň 2 až 4 dny, než začnete chybnou platbu řešit s bankou.

Jaké jsou důsledky inflace?

Lze říci, že inflace má vesměs negativní důsledky. Nejvíce lze její dopady vidět na mzdách, kdy se tlačí na vyšší mzdy kvůli rostoucím cenám zboží. Krátkodobě se sice budeme těšit z vyšší mzdy, ale za

několik týdnů nebo měsíců si uvědomíme, že v důsledku vyšších cen jsme na tom vlastně stejně jako před jejím zvýšením.

Inflace se ale také promítá do vyšší míry nejistoty a vyšší úrokové sazby. Úroky se zvyšují, a tím zdražují i půjčky a hypotéky. Na druhou stranu ale inflace zvýhodňuje dlužníky, kterým díky vyšší mzdě usnadňuje splácení dluhů.

Jaké jsou příčiny inflace?

Příčiny inflace mohou být jak na straně poptávky, tak i na straně nabídky. V případě inflace tažené poptávkou chtějí lidé více nakupovat a tím tlačí na zvýšení cen a následně také na vyšší mzdy. Inflace tažená nabídkou je zapříčiněna zdražením nákladů firem a to je tlačí na zvýšení cen zboží a služeb. Je také možné hovořit o setrvačné inflaci, která nastává tehdy, když výrobci předpokládají zdražení a dopředu tak zvyšují ceny.

Zeptejte se nás

Děkujeme

Váš dotaz byl odeslán.