Otázky a odpovědi

Nenašli jste zatím odpověď na svou otázku? Zkuste to tady, třeba budete mít štěstí.

Co znamená úvěr „bez zajištění“?

Úvěr „bez zajištění“ jednoduše znamená, že není potřeba úvěr zajistit například zástavním právem k nemovitosti nebo ručitelem. U nás vám bez zajištění půjčíme až do výše 1 500 000 CZK.

Jaké mám možnosti, pokud se neočekávaně zhorší moje finanční situace?

V případě, že by mohlo dojít k prodlení při plnění závazků klienta, doporučujeme, aby ihned kontaktoval RSTS na telefonním čísle 412 446 408 nebo prostřednictvím e-mailové adresy rsts@rsts.cz. Pokusíme se klientovi nabídnout řešení a vyhnout se tak případnému zápisu do registrů, upomínkám či sankcím.

Pokud se již klient do prodlení se splácením dostal, i tehdy se budeme snažit najít řešení a pomoci mu v této situaci. Je však nutné, aby závazky, se kterými je již v prodlení, uhradil.

Jak je možné získat úvěr?

RSTS nabízí úvěry prostřednictvím zprostředkovatelů vázaných zástupců, samostatných zprostředkovatelů a pracovníků v sídle společnosti.

Před poskytnutím úvěru jsou od zájemce o úvěr vyžádány informace za účelem posouzení úvěruschopnosti.

Zprostředkovatel po zjištění potřeb zájemce o úvěr doporučí zájemci vhodný úvěrový produkt a sepíše s ním žádost o poskytnutí úvěru, kterou společně s potřebnými dokumenty zašle do sídla RSTS.

V sídle RSTS jsou provedeny kontroly zaslaných dokladů, prověření osob vstupujících do úvěrového vztahu z hlediska jejich úvěruschopnosti, prověření účelu a zajištění úvěru.

V případě schválení úvěru jsou žadateli zaslány předsmluvní informace a návrh smluvní dokumentace k podpisu.

O případném zamítnutí úvěru je žadatel písemně vyrozuměn.

Po podpisu smluvní dokumentace a splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru proběhne čerpání úvěru na základě klientem řádně vyplněného a ověřeným podpisem opatřeného formuláře Pokyn k čerpání úvěru.

Jak si mohu ověřit, že nejsem vedený v registru dlužníků?

Registrů, které evidují dlužníky anebo jejich historii splácení, je mnoho. Banky obvykle využívají Registr FO sdružení SOLUS, Bankovní a Nebankovní registr klientských informací.

Pokud máte pochybnosti o svém splácení v minulosti, doporučujeme si před podáním žádosti o půjčku ověřit, jaké informace jsou o vás vedeny v těchto registrech.

Pro ověření v Registru FO sdružení SOLUS (www.solus.cz) můžete využít službu SMS výpis a aplikaci určenou pro mobilní telefony s operačním systéme Android "SOLUS – SMS výpis". Aktuální a spolehlivé informace získáte přímo na svůj mobilní telefon odkudkoli během pár chvil. Další informace k službě SMS výpis a aplikaci najdete na www.smsvypis.cz nebo v tomto pdf.  

Pro informace, jak ověřit historii splácení v Bankovním registru klientských informací, navštivte prosím stránku www.cbcb.cz. Nebankovní registr klientských informací najdete na stránce www.cncb.cz.

Je možné úvěr předčasně splatit?

Klient je oprávněn úvěr kdykoli zčásti nebo zcela předčasně splatit. V případě splacení úvěru ve fázi překlenovacího úvěru má RSTS právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru.

Výše účelně vynaložených nákladů se vypočte podle následujícího vzorce:

N = P × V × m / 12

N účelně vynaložené náklady
P průměrná úroková sazba z vkladů na účtech stavebního spoření, která je zveřejňována v Oznámení na www.rsts.cz/dokumenty-a-sazebniky/#oznameni
V výše mimořádné splátky
m počet zbývajících měsíců do konce aktuálního období úrokové sazby (refixace)

Náhradu účelně vynaložených nákladů RSTS neuplatní, pokud předčasné splacení úvěru klient provede v období 3 měsíců před koncem období, pro které je sjednána úroková sazba, nebo do výše 25 % z výše poskytnutého úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření Smlouvy o úvěru, nebo v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity klienta nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti klienta splácet úvěr.

Je nutné úvěr nějak zajistit?

Překlenovací úvěr HYPOsplátka musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost musí být řádně pojištěna u klientem zvolené pojišťovny.

Až do výše 1 500 000 Kč vč. může RSTS poskytnout překlenovací úvěr REKOpůjčka nebo řádný úvěr ze stavebního spoření bez zajištění nemovitostí nebo ručitelem.

Uzavírá RSTS úvěr v cizí měně?

RSTS poskytuje úvěry pouze v korunách českých. Pokud však poskytovaný úvěr splňuje definici „úvěru v cizí měně“ dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru „v cizí měně“. V takovém případě je spotřebitel oprávněn bezplatně celý úvěr předčasně splatit, pokud směnný kurz měny, ve které má klient příjmy, platný k datu uzavření Smlouvy o úvěru klesne oproti koruně české minimálně o 20 % a zůstane pod touto hodnotou nepřetržitě alespoň 1 kalendářní měsíc.

Co je půjčka?

Půjčka, resp. zápůjčka, je právní vztah, jehož předmětem je přenechání určené věci věřitelem dlužníkovi. Dlužník se, podobně jako v případě úvěru, zavazuje vrátit věc stejného určení zpět věřiteli v dohodnutém termínu. Nemusí se přitom jednat pouze o peněžní prostředky, ale také o movité věci.

Co je to úrok?

Úrok je odměna věřitele za zapůjčené finanční prostředky, a tvoří nejvýznamnější část celkových nákladů na úvěr. Výše úroků se vyjadřuje úrokovou sazbou, nejčastěji v procentech za rok. Označení úrok p. a. znamená roční úrokovou sazbu (například 2,09 % p. a. znamená roční úrokovou sazbu ve výši 2,09 %). Úroková sazba je promítnuta do RPSN. Výpočet úroku z úvěru nemusí být složitý, pokud známe správné parametry úvěru.

Zároveň mohou úroky vyjadřovat i připsané zhodnocení v případě spoření nebo investování. V takovém případě se opět vyjadřuje v procentech za rok a říká se mu úroková míra. Při spoření je také důležité rozlišovat, jestli se jedná o úročení jednoduché nebo složené. Při jednoduchém se úročí pouze vklad, zatímco při složeném se úročí kromě vkladu i připsané zhodnocení. Složené úročení je, zvlášť při dlouhodobém spoření, mnohem výhodnější.

Dobré je také znát pojmy nominální, čistá a reálná úroková míra. Nominální úroková míra je ta, která je v rámci spoření přislíbena, například 1 % p. a. Abychom získali čistou úrokovou míru, musíme od té nominální odečíst daň, kterou jsme povinni odvést. Čistá úroková míra tedy bude nižší, v tomto příkladu 0,85 %. Její výpočet bude jiný v případě úročení na více období. Reálná úroková míra zohledňuje inflaci. Pokud je nominální úroková míra 1 % a inflace 2 %, reálná úroková míra bude 1 %. Ta by pro nás měla být v případě spoření nejdůležitější.

Co je úvěr?

Úvěr je finanční produkt, kterým se označuje poskytnutí peněžních prostředků ze strany věřitele ve prospěch dlužníka. Zároveň s poskytnutím peněžních prostředků je stanoven termín, kdy musí dlužník peníze vrátit věřiteli, a to i s případnými úroky.

Druhy úvěrů:

- Spotřebitelský úvěr,
- hypoteční úvěr,
- kontokorentní úvěr,
- překlenovací úvěr,
- revolvingový úvěr,
- konsolidační úvěr,
- investiční úvěr,
- lombardní úvěr,
- úvěr ze stavebního spoření.

Co to je refixace?

Refixace je sjednání nové úrokové sazby při ukončení fixačního období. Pokud vám na úvěru končí období, na které máte sjednanou úrokovou sazbu (tzv. fixace), dostanete nabídku na novou sazbu v dalším období. Tuto nabídku můžete akceptovat, nebo se rozhodnout úvěr refinancovat, tedy přenést do jiné společnosti. Refinancovat byste měli jen v případě, že nabídka u jiné banky je opravdu výhodnější a nekoukat jen na nabízenou úrokovou sazbu. Mějte na paměti, že nejdražší je úvěr v prvních několika letech.

V období refixace také můžete zdarma provést mimořádnou splátku, o které byste měli věřitele informovat. Pokud s nabízenou sazbou souhlasíte, úvěr bude i nadále pokračovat za stejných podmínek. Může se tedy změnit úroková sazba a s ní i výše splátky. Případně je možné v období refixace požádat o změnu v úvěru, například snížení splatnosti.

Co to je RPSN?

Zkratka RPSN znamená roční procentní sazba nákladů a vyjadřuje celkové náklady úvěru v procentech za rok. RPSN umožňuje velmi snadno porovnat výhodnost jednotlivých nabídek na úvěr, protože se do ní započítávají nejen úroky, ale i další poplatky. Co všechno ukazatel RPSN obsahuje a jak poznat výhodný úvěr si ukážeme níže.

Samotná úroková sazba neodráží skutečnou cenu úvěru, kterou zaplatíme navíc. Kromě úroků totiž můžeme zaplatit i různé poplatky a další náklady. Nejčastěji to bývá poplatek za vyřízení nebo sjednání úvěru, který se platí již při poskytnutí půjčky. Dále to může být poplatek za vedení úvěrového účtu nebo inkasní poplatek, které se hradí každý měsíc. Pokud je pro získání určité sazby nutné sjednat i další produkty, jako je například pojištění, pak i tato částka musí být obsažena v RPSN. V případě zajištěných úvěrů (hypotéka nebo zajištěný úvěr ze stavebního spoření) jsou zahrnuty také náklady na zápis a výmaz zástavního práva nebo náklady na úřední ověření podpisů.

Naopak náklady na nepovinné služby nejsou do RPSN započítány, takže pokud se rozhodnete sjednat si pojištění dobrovolně, musíte se náklady na pojistné připočítat sami. Stejně tak nejsou započítány náklady na ocenění zastavované nemovitosti, protože nejsou předem známy. Dále je potřeba dávat pozor na poplatky spojené s používáním běžného účtu. Pokud jde o poplatky za výběry z bankomatu nebo příchozí a odchozí platby, v RPSN je nenaleznete.

Pokud obdržíte nabídku na spotřebitelský úvěr, musí obsahovat mimo jiné i údaj o výši RPSN. Stejně tak se musí nacházet v jakémkoliv marketingové nabídce. I když není nutné RPSN do nabídky uvádět vždy, seriózní poskytovatel tak činí vždy. Pokud tedy nenaleznete RPSN v nabídce, raději se poohlédněte jinde.

A jak tedy podle RPSN poznat výhodný úvěr? RPSN by mělo být co nejnižší a co nejvíce se blížit úrokové sazbě. RPSN nemůže být nižší než úroková sazba, v nejlepším případě jsou stejně vysoké. Pokud například poskytovatel nabízí úrokovou sazbu 4,9 % p. a., ale RPSN činí 12 % p. a., znamená to, že budete muset hradit nezanedbatelné poplatky. Velmi často je takový rozdíl vidět u leasingu a krátkodobých menších úvěrů. Leasing a běžný úvěr se velmi špatně porovnává pomocí úrokové sazby, a je tedy vhodné porovnat právě RPSN. U menších úvěrů se vyplatí znát poplatek za uzavření, například pokud si půjčujete 20 000 Kč a poplatek za uzavření je 3 000 Kč, RPSN se velmi výrazně zvýší.

Jak funguje překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření slouží k překlenutí období, kdy ještě není nárok na řádný úvěr, ale už potřebujeme finanční prostředky. Mezi podmínky pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření patří například alespoň 2 roky spoření nebo dosáhnutí určitého procenta z cílové částky. Pokud jsme tohoto zatím nedosáhli, nebo dokonce nemáme ani stavební spoření založené, můžeme požádat o překlenovací úvěr. Ten se poskytuje do doby, kdy dosáhneme na řádný úvěr. Do této chvíle jeho splátka slouží k „dospoření“ určité části cílové částky a k úhradě úroků. Nedochází tedy ke splácení jistiny úvěru.

Překlenovací úvěr využijete zejména v případě, kdy nemáte naspořený dostatek prostředků pro řádný úvěr nebo pokud nemáte naspořeno zatím nic. Překlenovací úvěr se v některých parametrech neliší od jiných úvěrů – peníze jsou poskytnuty hned, splátky úvěru jsou stále ve stejné výši, úrok je pevně stanoven. Rozdíly jsou ovšem ve způsobu úročení a rozdělení splátky. Úročí se totiž celá vypůjčená částka a nedochází ke splácení jistiny. Placené úroky jsou tedy stále ve stejné výši.

Jak na předčasné splacení úvěru?

Každý klient má právo na předčasné splacení úvěru – ovšem ne vždy je to zdarma. V případě, že úvěr splatíte na konci období, na které je sjednána úroková sazba (tzv. fixace), je splacení celého úvěru nebo libovolné části zcela zdarma. Stejně tak je možné úvěr zdarma doplatit v případě úmrtí, dlouhodobé nemoci a invalidity klienta nebo jeho manžela/partnera. Dále je možnost každý rok ve výročí úvěru splatit až 25 % z poskytnuté výše – tzv. mimořádná splátka úvěru.

V případě vyšší mimořádné splátky, nebo pokud nemůžeme uplatnit splacení zdarma, má banka nebo stavební spořitelna právo na tzv. účelně vynaložené náklady. Pokud žádáte o úvěr, musíte obdržet informaci o výpočtu těchto nákladů.

Mimořádná splátka úvěru a poplatky za předčasné splacení úvěru

V případě, že chcete úvěr splatit předčasně, potřebujete nejdříve žádost o vyčíslení zůstatku úvěru. Zjistíte tak, kolik přesně vám z úvěru zbývá doplatit a následně můžete podat žádost o předčasné splacení.

Pokud jste se předem s bankou nedohodli na možnosti kdykoliv a bez oznámení provádět mimořádné splátky, je potřeba informovat věřitele o vašem záměru provést mimořádnou splátku, v opačném případě vás mohou čekat sankce za předčasné splacení úvěru – ty stanovuje banka.

Jak vypočítat úroky z půjčky?

Nevíte si rady, jak spočítat úrok? Výpočet úroků z půjčky nemusí být nijak složitý. Pokud známe výši úvěru, výši splátek a dobu splatnosti, je to velmi jednoduché. Nejdřív vynásobíme výši splátky počtem splátek, tím získáme celkovou zaplacenou částku. Pokud máme splatnost uvedenou v letech, musíme ji vynásobit 12 měsíci. Od této částky odečteme výši úvěru a získáme celkové úroky.

Příklad na výpočet úroků z půjčky:

Výše úvěru je 2 miliony Kč, doba splácení je 20 let a měsíční splátka činí 10 598 Kč.
Vynásobíme splátku počtem splátek, tedy 10 598 × 20 × 12.
Získáme celkovou zaplacenou částku 2 543 534 Kč.
Odečteme výši úvěru 2 000 000 Kč a získáme zaplacené úroky ve výši 543 534 Kč.

Pokud ovšem neznáme všechny tyto parametry, je to trochu složitější. Je podstatné si uvědomit, že splácení úvěru probíhá anuitně. To znamená, že každá splátka se dělí na úrokúmor. Úmor je částka, která slouží k umořování dlužné jistiny, jinak řečeno snižuje výši dlužné částky. Úrok slouží k pokrytí aktuální výše úroku. Postupným splácením tedy dochází k tomu, že úroková část se snižuje a úmorová zvyšuje, zatímco celková výše splátky zůstává stejná. Díky tomu dochází ke stále rychlejšímu umořování dlužné jistiny.

Na výpočet úroku je vzorec, který snadno najdete  na internetu – zde najdete i několik online kalkulaček, které výše zmíněné vypočítají za vás. Stačí jen zadat parametry, jako je výše úvěru, splatnost a úroková sazba. Pokud si to chcete zkusit sami, zvládnete výpočet úroků z půjčky i v Excelu.

Jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

Jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

Rozdíl mezi půjčkouúvěrem je patrný zejména v zákonné rovině. Zatímco půjčka, přesněji zápůjčka, se řídí občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) a jejím předmětem může být kromě peněz i jiná věc, úvěr se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru (257/2016 Sb.). Předmětem úvěru mohou být pouze finanční prostředky a může ho poskytovat pouze osoba s příslušnou licencí, například banka.

Pokud si jdete pro půjčku nebo úvěr do banky nebo stavební spořitelny, je to de facto totéž. I když můžete říci, že si jdete pro půjčku, vždy dostanete úvěr, který se bude řídit pravidly výše zmíněného zákona.

Co je úvěr?

Úvěr je finanční produkt, kterým se označuje poskytnutí peněžních prostředků ze strany věřitele ve prospěch dlužníka. Zároveň s poskytnutím peněžních prostředků je stanoven termín, kdy musí dlužník peníze vrátit věřiteli, a to i s případnými úroky.

Druhy úvěrů:
- Spotřebitelský úvěr,
- hypoteční úvěr,
- kontokorentní úvěr,
- překlenovací úvěr,
- revolvingový úvěr,
- konsolidační úvěr,
- investiční úvěr,
- lombardní úvěr,
- úvěr ze stavebního spoření.

Co je půjčka?

Půjčka, resp. zápůjčka, je právní vztah, jehož předmětem je přenechání určené věci věřitelem dlužníkovi. Dlužník se, podobně jako v případě úvěru, zavazuje vrátit věc stejného určení zpět věřiteli v dohodnutém termínu. Nemusí se přitom jednat pouze o peněžní prostředky, ale také o movité věci.

Kdy se platí daň z úroku?

Výnosy z úroků podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Nebojte se ale, že když si naspoříte například 100 000 Kč, budete platit daň z celé částky. Dani podléhají pouze připsané úroky, tedy jen to, co vám banka nebo spořitelna připíše na účet. Navíc částka, kterou vidíte na svém účtu, je zdaněna, protože daň se strhává již u banky. Úroky se daní na spořicích a běžných účtech, termínovaných vkladech i stavebním spoření. Státní příspěvky na stavebním spoření dani nepodléhají.

Dále se musí danit i výnosy z investic. V případě podílových listů se výnos nemusí danit, pokud je objem investice do 100 000 Kč nebo investice trvá déle než tři roky. Příjmy z držby dluhopisů nebo akcií, tedy přijatý kupon nebo dividenda, podléhají dani z příjmu ve výši 15 %.

Roční úroková sazba

Úroková sazba se zpravidla udává v procentech za rok (% p. a., tedy roční úroková sazba) a může být fixní (neměnná) nebo plovoucí (pohyblivá). Fixní úroková sazba je mnohem častější a její výše je tedy předem dána. Čím nižší úrokovou sazbu na úvěru máte, tím pomaleji narůstá dlužná částka. To ale neznamená, že je úvěr levný. Celkovou cenu úvěru vyjadřuje údaj RPSN (roční procentní sazby nákladů), který kromě úrokové sazby zohledňuje i další výdaje spojené s úvěrem, jako např. poplatky za vyřízení, za vedení úvěrového konta a podobně.

Jaká je výše úrokové sazby?

Výše úrokové sazby je udávána především sazbami, které vyhlašuje Česká národní banka, délkou úvěru nebo fixací a v neposlední řadě i rizikovým hodnocením klienta. Velmi často se plete úroková sazba a úrok. Úrok vyjadřuje navýšení dluhu v korunách, ne v procentech.

Úvěrová kalkulačka

REKOPŮJČKA A DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ:

Spočítejte si s naší kalkulačkou úvěru (REKOPŮJČKA, DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ), na jakou výši úvěru dosáhnete, jakou můžete získat úrokovou sazbu a kolik bude činit vaše měsíční splátka.

Přemýšlíte o půjčce a nevíte, jak by vypadala? Spočítejte si, jaký minimální příjem musíte na danou výši mít, jaká bude úroková sazba a jak vysoké budou splátky. Naše kalkulačka vám poradí s dobou splatnosti i s pojištěním.

HYPOSPLÁTKA:

Spočítejte si, na jakou výši úvěru dosáhnete, jakou můžete získat úrokovou sazbu a kolik bude činit vaše měsíční splátka.

Přemýšlíte o půjčce a nevíte, jak by vypadala? Spočítejte si, jaký minimální příjem musíte na danou výši mít, jaká bude úroková sazba a jak budou vysoké splátky. Naše kalkulačka vám poradí s dobou splatnosti, pojištěním i s potřebnou hodnotou nemovitosti.

Zeptejte se nás

Děkujeme

Váš dotaz byl odeslán.