Vánoční hra s Felixem

zlaté prasátko vyhrává 10 hráčů s nejlepším skóre

Nasbírat mincí: 6 160

Uběhnout kilometrů: 149

Bohužel nemáte nainstalovaný Flash player, který pro vánoční hru s felixem potřebujete.

Pokud ho Vaše zařízení podporuje, můžete si ho zdarma nainstalovat na této stránce.

Nainstalovat flash

Zapište vaše skóre

0 nahrané skóre

Aktuální tabulka top 10 hráčů

Pořadí Jméno Město Skóre
1Lukáš MašekBOHEMIANS PRAHA 190514868
2Jana ŠťástkováŠimonovice13362
3Kristýna JurečkováOstrava - Bělský les12378
4Miloslava DostálováCheb9971
5Ladislav TučekPraha9748
6Vladěna šatrovásušice9576
7Tomas KřivkaPlzeň8134
8Veronika KubincováRožnov pod Radhoštěm6330
9Radek BitalaÚvaly253
10asd asdsad233

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE – Vánoční hra s Felixem o zlaté prasátko

1. POŘADATEL: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 49241257, se sídlem Koněvova 2747/99, Praha 3.

2. ORGANIZÁTOR: Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IČ: 49241257, se sídlem Koněvova 2747/99, Praha 3.

3. NÁZEV SOUTĚŽE: Vánoční hra s Felixem o zlaté prasátko

4. DOBA TRVÁNÍ: od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013 včetně.

5. MÍSTO KONÁNÍ: Na území České republiky, na internetových stránkách www.rsts.cz/vanocni-hra.

6. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže se stává každá osoba (dále jen soutěžící), ktera v době konání soutěže absolvuje tematickou flashovou hru a se získaným skóre uvede pravdivě svou emailovou adresu, jméno, příjmení a město bydliště (obec) a odešle informace prostřednictvím online formuláře. V případě, že Soutěžící uvede nesprávné, nebo smyšlené údaje či údaje jiné osoby, ztrácí nárok na jakoukoliv výhru v této soutěži a ze soutěže bude automaticky vyřazen. Každý Soutěžící se může této soutěže zúčastnit opakovaně, započítává se však pouze nejvýše dosažené skóre s uvedenou emailovou adresou. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele ani organizátora, a ani jejich rodinní příslušníci. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelé starší 18 let s bydlištěm v ČR.

7. CO URČÍ VÝHERCE, VÝHRY: Výherci se stává prvních 10 soutěžících s nejvyšším skóre, kteří řádně vyplnili své údaje. Výhrou pro každého výherce je keramická kasička ve tvaru zlatého prasátka. Správnost údajů bude vyhodnocena a ověřena nejpozději do jednoho měsíce od ukončení soutěže. Výherci budou o výhře vyrozuměni emailem zástupcem pořadatele do 14 dnů od určení správných tipů. V případě, že bude více stejných skóre, pořadatel určí způsob určení výherce.

8. PŘEDÁNÍ VÝHER: Všechny výhry budou odeslány prostřednictvím České pošty na adresu ohlášenou výhercem na území České republiky. Výhry budou zaslány do 14 dnů od emailového kontaktování výherce a potvrzení poštovní adresy.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vyplněním a odesláním online formuláře vyjadřuje Soutěžící svůj dobrovolný a výslovný souhlas s pravidly této soutěže a současně dává svůj dobrovolný a výslovný souhlas Organizátorovi a Pořadateli s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, město bydliště (obec) a zároveň se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely pořadatele po dobu 5 let od skončení Soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění, pro účely soutěže. Soutěžící prohlašuje, že byl náležitě poučen a je si vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. tj. zejména práva přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud Soutěžící zjistí nebo se domnívá, že Pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou‐li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo písemně požádat Pořadatele o vysvětlení nebo může písemně požadovat, aby Pořadatel odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení písemné žádosti Pořadateli na adresu jeho sídla. Soutěžící bere na vědomí, že dojde‐li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před koncem skončení soutěže, jeho účast v soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru.

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE ‐ Každý Soutěžící se může této soutěže zúčastnit opakovaně, započítává se však pouze nejvýše dosažené skóre s uvedenou emailovou adresou. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění, dodávaná třetími stranami. Výhra není právně vymahatelná. Nepřevzatá výhra propadá pořadateli. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady, kdykoli, změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání. Případné vyobrazení výhry na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výhry. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze organizátorovi zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné. Více informací soutěžící obdrží také na infolince pořadatele 800 11 22 11.