Informace k výpisům

Potřebujete se dozvědět něco více o struktuře našich ročních výpisů účtů?

Přejít na informace k výpisům pro právnické osoby

Při posunu myší nad informační ikonku

Vysvětlivka

Informační text k danému údaji.

se zobrazí vysvětlivka k danému údaji.

Výpis z účtu překlenovacího úvěru

Jméno a telefonické, příp. e-mailové spojení na vašeho finančního poradce.

Bankovní spojení pro zasílání plateb (číslo účtu/kód banky).

Číslo úvěrového účtu ve formátu IBAN.

Datum účtování

Datum účetního připsání či odepsání částky na úvěrovém účtu.

Popis transakce

Zkrácený popis účetní operace.

Bankovní spojení

Uvádí z jakého účtu či na jaký účet byla operace provedena.

Variabilní symbol

Údaj obsahující dohodnutou informaci pro příjemce (nepovinná náležitost platby).

Specifický symbol

Případná další identifikace platby (nepovinná náležitost platby).

Valuta

Datum dispozičního připsání či odepsání částky rozhodné pro výpočet úroků.

Počáteční zůstatek na úvěrovém účtu.

Zaúčtována platba splátky poukázané na úvěrový účet.

K posledními dni měsíce byl zaevidován běžný úrok, který je vypočten z jistiny, a to za dobu od posledního připsaného běžného úroku k ultimu předchozího měsíce do data přípisu dalšího úroku. Úrok byl na úvěrový účet připsán s valutou prvního dne následujícího kalendářního měsíce.

Zaúčtována úhrada za vedení účtu, která je vypočtena za skutečnou dobu platnosti účtu, tj. od 1. 1. 2022 do konce daného čtvrtletí (ve výši dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby podle tarifu příslušné smlouvy o stavebním spoření).

Konečný zůstatek na úvěrovém účtu k 31. 12. 2022.

Tabulka s přehledem konečného zůstatku dluhu k 31. 12. 2022. Podává přehlednou sumární informaci o konečném zůstatku na úvěrovém účtu v členění na:

  • nesplacená jistina úvěru – konečný zůstatek jistiny k datu výpisu z účtu činí 1 090 000,00 Kč, tj. čerpaná částka překlenovacího úvěru,
  • nesplacené úroky a náklady úvěru – konečný zůstatek příslušenství k datu výpisu z účtu činí 13 214,33 Kč a představuje předepsané běžné úroky a úhrady,
  • disponibilní prostředky – případný přeplatek evidovaný na úvěrovém účtu.

Pro rychlejší vyřízení Vašich dotazů si připravte a při komunikaci s námi uveďte číslo smlouvy o stavebním spoření, Vaše jméno, příjmení a datum narození.