A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na „A“

Akontace

Nevíte, co znamená akontace? Akontace je vlastně částečná platba předem, lze ji rovněž chápat jako první mimořádnou splátku. Představuje procentuální část ceny, zjednodušeně řečeno tak jde vlastně o nevratnou zálohu. Nejčastěji se s akontací setkáte u leasingu či splátkového prodeje.

Anuitní splátka

Anuita je splátka úvěru obsahující úrok i splátku jistiny. Nejčastěji se s ní setkáte u spotřebitelských úvěrů, anuitní splátky jsou přitom stejné po celou dobu úvěru (splácíte jak úrok, tak úmor najednou). V případě hypoték je anuita dána smlouvou po dobu fixace úrokové sazby. Anuita je také spojena s převodem družstevního bytu do vlastnictví člena družstva (po splacení anuity je možné byt převést do osobního vlastnictví).

Výrazy začínající na „B“

Bonita

Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).

Bytové potřeby

Účel, na který může stavební spořitelna klientovi poskytnout překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Bytové potřeby definuje zákon č. 96/1993 Sb. O stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.

Výrazy začínající na „C“

Cílová částka

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na určitou cílovou částku, která vyjadřuje celkovou budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka stavebního spoření. V současné době je minimální výše cílové částky 50 000 Kč, maximální výše cílové částky není omezena. Výši cílové částky může účastník v průběhu doby spoření měnit, a to na základě písemné dohody s RSTS.

Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření

Délka čekací doby na poskytnutí peněžních prostředků z úvěru ze stavebního spoření nesmí být kratší než 24 měsíců od data uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Výrazy začínající na „D“

Dědic

Osoba, na kterou přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy o stavebním spoření zemřelého účastníka stavebního spoření nebo které vznikne nárok na výplatu uspořené částky či její části, v souladu se zákonem o stavebním spoření.

Dlužník

Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

Doba spoření

Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy o stavebním spoření a končí dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nebo vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření účastníka, nejpozději však dnem ukončení smlouvy o stavebním spoření.

Deflace

Pokud nastane opačný případ, tedy že ceny zboží budou v čase klesat, budeme hovořit o deflaci. V praxi to bude vypadat přesně opačně v porovnání s inflací – za již zmíněných 100 Kč si dnes koupíme méně zboží či služeb než za 100 Kč zítra (nebo za týden, měsíc, rok).

Degresivní splácení

Degresivní splácení je jeden z možných typů splácení hypotéky. Při degresivním splácení na začátku splácíte vyšší částku než ke konci. V praxi to může vypadat i tak, že první měsíční splátky budou klidně i dvojnásobkem běžné splátky. Měsíční splátka je neměnná po dobu jednoho roku a teprve po jeho uplynutí se začíná snižovat. Snižování se děje podle pevně stanoveného koeficientu – stanovuje si ho každá banka sama.

Výrazy začínající na „H“

Hodnotící číslo / ukazatel zhodnocení

Ukazatel zhodnocení se vypočítává 12× ročně, a to vždy poslední den v měsíci (tzv. rozhodný den zhodnocení). Dosažení ukazatele zhodnocení stanoveného stavební spořitelnou je jednou z podmínek přidělení cílové částky.

Hyperinflace

Hyperinflace je druh inflace, který se vyznačuje velkým skokem nahoru v řádech stovek procent. Jde tedy o extrémní případ inflace. Peníze v tomto případě velmi rychle ztrácejí svoji hodnotu. Nejčastěji se lze s hyperinflací setkat zejména v období válek či finančního krachu.

Hypotéka

Hypotéka je pojem, kterým se nejčastěji označuje půjčka na financování nemovitosti, ať už jde o její nákup, stavbu, nebo rekonstrukci.

Výrazy začínající na „I“

Inflace

Inflace je opakovaný růst cen v ekonomice. Lze také říct, že jde o snížení kupní síly peněz.

Výrazy začínající na „N“

Následná smlouva

Smlouva o stavebním spořeni, kterou uzavře účastník po skončení předchozího stavebního spoření u RSTS. Následná smlouva účastníkovi přináší významnou výhodu v podobě značného zkrácení lhůty pro výplatu jeho úspor z prvotní smlouvy o stavebním spoření - z běžných 3 měsíců na pouhých 10 dnů.

Nezajištěná částka

Nezajištěnou částkou se u úvěru ze stavebního spoření rozumí rozdíl cílové částky a zůstatku na účtu stavebního spoření účastníka, u překlenovacího úvěru se jedná o částku ve výši poskytnutého úvěru po odpočtu uspořené částky na účtu stavebního spoření účastníka (akontace).

Výrazy začínající na „P“

Překlenovací úvěr

Je úvěr ze stavebního spoření, který lze použít pouze pro účely bydlení, poskytovaný na překlenutí doby, po kterou nemá účastník nárok na úvěr ze stavebního spoření (viz Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření).

Půjčka

Půjčka, resp. zápůjčka, je právní vztah, jehož předmětem je přenechání určené věci věřitelem dlužníkovi. Dlužník se, podobně jako v případě úvěru, zavazuje vrátit věc stejného určení zpět věřiteli v dohodnutém termínu. Nemusí se přitom jednat pouze o peněžní prostředky, ale také o movité věci.

Výrazy začínající na „R“

Rozhodný den zhodnocení

Rozhodný den zhodnocení je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. V těchto dnech se určuje ukazatel zhodnocení / hodnotící číslo a vyhodnocuje se plnění podmínek pro přidělení cílové částky. Rozhodnému dni zhodnocení přísluší konkrétní termín přidělení.

Ručitel

Ručitelem se rozumí osoba, která se písemně zaváže, že uspokojí pohledávku věřitele za dlužníkem v případě, že ji neuspokojí dlužník sám.

Refixace

Refixace je sjednání nové úrokové sazby při ukončení fixačního období. Pokud vám na úvěru končí období, na které máte sjednanou úrokovou sazbu (tzv. fixace), dostanete nabídku na novou sazbu v dalším období. Tuto nabídku můžete akceptovat, nebo se rozhodnout úvěr refinancovat, tedy přenést do jiné společnosti. Refinancovat byste měli jen v případě, že nabídka u jiné banky je opravdu výhodnější a nekoukat jen na nabízenou úrokovou sazbu. Mějte na paměti, že nejdražší je úvěr v prvních několika letech.

RPSN

Zkratka RPSN znamená roční procentní sazba nákladů a vyjadřuje celkové náklady úvěru v procentech za rok. RPSN umožňuje velmi snadno porovnat výhodnost jednotlivých nabídek na úvěr, protože se do ní započítávají nejen úroky, ale i další poplatky.

Výrazy začínající na „S“

Státní podpora

Finanční příspěvek státu účastníkovi (fyzické osobě) dle zákona č. 96/1993, v platném znění. Od 1. 1. 2024 přispívá stát účastníkům stavebního spoření formou ročních záloh ve výši 5 % z ročně uspořené částky, max. z 20 000 Kč, tzn. až 1 000 Kč státní podpory ročně pro všechny smlouvy o stavebním spoření účastníka bez ohledu na datum jejich uzavření.

Stavební spoření

Účelový druh spoření, při kterém účastník stavebního spoření dlouhodobě ukládá prostředky u stavební spořitelny, na které může čerpat státní podporu a při splnění stanovených podmínek získává nárok na výhodný úvěr ze stavebního spoření.

Výrazy začínající na „U“

Účastník stavebního spoření

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu o stavebním spoření.

Úhrada za uzavření

Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo smlouvy o překlenovacím úvěru (popř. smlouvy o komerčním úvěru).

Úmor

Splácení jistiny u úvěru.

Umořování úvěru

Splácení dluhu pravidelnými splátkami, kdy je kromě úroků splácena i část jistiny.

Úvěr ze stavebního spoření

Účelový úvěr na řešení bytových potřeb s výhodnou úrokovou sazbou. Nárok na úvěr ze stavebního spoření vzniká klientovi po přidělení cílové částky, resp. přidělované částky a za předpokladu splnění podmínek stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření.

Ukazatel hodnocení / Hodnotící číslo

Ukazatel zhodnocení se vypočítává 12× ročně, a to vždy poslední den v měsíci (tzv. rozhodný den zhodnocení). Dosažení ukazatele zhodnocení stanoveného stavební spořitelnou je jednou z podmínek přidělení cílové částky.

Úvěr

Úvěr je finanční produkt, kdy si od úvěrující společnosti půjčíte peníze za předem dohodnutých podmínek. Jako dlužník musíte věřiteli půjčené peníze vrátit včetně úroku, který je odměnou za tuto službu. Spotřebitelské úvěry od banky nebo stavební spořitelny podléhají dohledu České národní banky.

Úroková sazba

Úroková sazba je procentní vyjádření, o kolik se navýší dlužná částka za určité období. Setkat se můžeme také s označením úroková míra. Úroková sazba znamená, laicky řečeno, poplatek za půjčení peněz.

Výrazy začínající na „V“

Vázací doba

Vázací doba u stavebního spoření je období, v jehož průběhu účastník stavebního spoření ukládá peněžní prostředky na vkladový účet stavebního spoření, stavební spořitelna naspořenou částku úročí a na účastníkův vkladový účet jsou připisovány zálohy státní podpory. Během vázací doby účastník nemůže disponovat finančními prostředky na svém vkladovém účtu stavebního spoření. V současné době činí vázací doba u smluv o stavebním spoření 6 let.

Vklad

Pravidelná nebo mimořádná platba účastníka na účet stavebního spoření. Výše vkladu je závislá na rozhodnutí účastníka. Minimální výše měsíčního vkladu je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření, resp. je vyhlášena v Oznámení, platném v době uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření

Základní dokument stavební spořitelny, který upravuje konkrétní podmínky stavebního spoření v souladu se zákonem. Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření schvaluje Ministerstvo financí ČR.

Variabilní symbol

Variabilní symbol zpravidla slouží k identifikaci platby a správnému přiřazení. Je to nepovinný údaj, který můžeme zadat u jednorázového i trvalého příkazu. Skládá se z maximálně 10 číslic, a při jeho vyplňování je potřeba dávat pozor – i případné nuly na začátku jsou součástí celého variabilního symbolu. Označuje se zkratkou VS.

Výrazy začínající na „Z“

Zákonný zástupce

Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům. Např. rodiče nezletilého dítěte – účastníka stavebního spoření.

Zůstatek na účtu

Je souhrnem vkladů, úroků z vkladů, státní podpory (u fyzických osob), úroků ze státní podpory mínus úhrady.

Životní minimum

Výše finančních prostředků nezbytných pro domácnost k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejich členů na velmi skromné úrovni. Zahrnuje tedy náklady na zajištění osobních potřeb (výživa, ošacení, služby, rozvoj vzdělání, výrobky krátkého užití) a společné náklady domácnosti (náklady na bydlení a související služby).

Vyhledávání...
Produkty
Dotační poradenství Nové Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Důležité odkazy
Kontakty Internet servis
Dotační poradenství
Dotační poradenství Nové Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení
Stavební spoření
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Financování bydlení
Zvýhodněný úvěr Až 2 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Rekopůjčka Úvěr na bydlení bez zajištení, až 2 000 000 Kč Hyposplátka Úver na bydlení se splátkami až na 30 let Půjčka na družstevní bydlení Až 3 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Úvěry pro živnostníky Úver ze stavebního spoření Úvěrový balíček
Bytová družstva a SVJ
Úvěry pro bytová družstva, SVJ a právnické osoby Stavební spoření pro právnické osoby Dotace pro bytová družstva a SVJ
Chytrý běžný účet Pojištění úvěru Pojištění staveb a bytových jednotek Pojištění domácnosti Rizikové životní pojištění Doplňkové penzijní pojištění Pojištění odpovědnosti občana za škodu Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu Pojištění motorových vozidel - povinné ručení Pojištění motorových vozidel - havarijní pojištění
Ostatní
Kontakty Kalkulačky Ostatní finanční produkty Kariéra O nás Informace Dokumenty Pro média Internet servis