Slovníček pojmů

Vysvětlení nejběžnějších odborných výrazů, zkratek a pojmů.

Seznam pojmů

A

Akontace

Částečná úhrada předem, složení části cílové částky.

Anuitní splátka

Konstantní platba po smluvené období. Jedná se o platbu, která je složena ze splátky jistiny a úroku. Její výše je ve zvoleném období stále stejná, plynule se mění pouze poměr mezi splátkou jistiny (úmorem) a úrokem: zpočátku je vyšší poměr mezi úrokem a splátkou jistiny. Na konci doby splatnosti se tento poměr snižuje.

B

Bonita

Schopnost klienta splácet úvěr (dostát svým závazkům).

Bytové potřeby

Účel, na který může stavební spořitelna klientovi poskytnout překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření. Bytové potřeby definuje zákon č. 96/1993 Sb. O stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.

C

Cílová částka

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na určitou cílovou částku, která vyjadřuje celkovou budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka stavebního spoření. V současné době je minimální výše cílové částky 50 000 Kč, maximální výše cílové částky není omezena. Výši cílové částky může účastník v průběhu doby spoření měnit, a to na základě písemné dohody s RSTS.

D

Dědic

Osoba, na kterou přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy o stavebním spoření zemřelého účastníka stavebního spoření nebo které vznikne nárok na výplatu uspořené částky či její části, v souladu se zákonem o stavebním spoření.

Dlužník

Osoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku.

Doba spoření

Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy o stavebním spoření a končí dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nebo vyplacením zůstatku účtu stavebního spoření účastníka, nejpozději však dnem ukončení smlouvy o stavebním spoření.

H

Hodnotící číslo / ukazatel zhodnocení

Ukazatel zhodnocení se vypočítává 12× ročně, a to vždy poslední den v měsíci (tzv. rozhodný den zhodnocení). Dosažení ukazatele zhodnocení stanoveného stavební spořitelnou je jednou z podmínek přidělení cílové částky.

N

Následná smlouva

Smlouva o stavebním spořeni, kterou uzavře účastník po skončení předchozího stavebního spoření u RSTS. Následná smlouva účastníkovi přináší významnou výhodu v podobě značného zkrácení lhůty pro výplatu jeho úspor z prvotní smlouvy o stavebním spoření - z běžných 3 měsíců na pouhých 10 dnů.

Nezajištěná částka

Nezajištěnou částkou se u úvěru ze stavebního spoření rozumí rozdíl cílové částky a zůstatku na účtu stavebního spoření účastníka, u překlenovacího úvěru se jedná o částku ve výši poskytnutého úvěru po odpočtu uspořené částky na účtu stavebního spoření účastníka (akontace).

P

Překlenovací úvěr

Úvěr poskytovaný na překlenutí doby, po kterou nemá účastník nárok na úvěr ze stavebního spoření (viz Čekací doba na úvěr ze stavebního spoření).

R

Rozhodný den zhodnocení

Rozhodný den zhodnocení je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. V těchto dnech se určuje ukazatel zhodnocení / hodnotící číslo a vyhodnocuje se plnění podmínek pro přidělení cílové částky. Rozhodnému dni zhodnocení přísluší konkrétní termín přidělení.

Ručitel

Ručitelem se rozumí osoba, která se písemně zaváže, že uspokojí pohledávku věřitele za dlužníkem v případě, že ji neuspokojí dlužník sám.

S

Státní podpora

Finanční příspěvek státu účastníkovi (fyzické osobě) dle zákona č. 96/1993, v platném znění. Od 1. 1. 2011 přispívá stát účastníkům stavebního spoření formou ročních záloh ve výši 10 % z ročně uspořené částky, max. z 20 000 Kč, tzn. až 2 000 Kč státní podpory ročně pro všechny smlouvy o stavebním spoření účastníka bez ohledu na datum jejich uzavření.

Stavební spoření

Účelový druh spoření, při kterém účastník stavebního spoření dlouhodobě ukládá prostředky u stavební spořitelny, na které může čerpat státní podporu a při splnění stanovených podmínek získává nárok na výhodný úvěr ze stavebního spoření.

U

Úhrada za uzavření

Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo smlouvy o překlenovacím úvěru (popř. smlouvy o komerčním úvěru).

Ukazatel hodnocení / Hodnotící číslo

Ukazatel zhodnocení se vypočítává 12× ročně, a to vždy poslední den v měsíci (tzv. rozhodný den zhodnocení). Dosažení ukazatele zhodnocení stanoveného stavební spořitelnou je jednou z podmínek přidělení cílové částky.

Úmor

Splácení jistiny u úvěru.

Umořování úvěru

Splácení dluhu pravidelnými splátkami, kdy je kromě úroků splácena i část jistiny.

Úvěr ze stavebního spoření

Účelový úvěr na řešení bytových potřeb s výhodnou úrokovou sazbou. Nárok na úvěr ze stavebního spoření vzniká klientovi po přidělení cílové částky, resp. přidělované částky a za předpokladu splnění podmínek stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření.

V

Vázací doba

Vázací doba u stavebního spoření je období, v jehož průběhu účastník stavebního spoření ukládá peněžní prostředky na vkladový účet stavebního spoření, stavební spořitelna naspořenou částku úročí a na účastníkův vkladový účet jsou připisovány zálohy státní podpory. Během vázací doby účastník nemůže disponovat finančními prostředky na svém vkladovém účtu stavebního spoření. V současné době činí vázací doba u smluv o stavebním spoření 6 let.

Vklad

Pravidelná nebo mimořádná platba účastníka na účet stavebního spoření. Výše vkladu je závislá na rozhodnutí účastníka. Minimální výše měsíčního vkladu je sjednána ve smlouvě o stavebním spoření, resp. je vyhlášena v Oznámení, platném v době uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Z

Zůstatek na účtu

Je souhrnem vkladů, úroků z vkladů, státní podpory (u fyzických osob), úroků ze státní podpory mínus úhrady.

Životní minimum

Výše finančních prostředků nezbytných pro domácnost k dočasnému zajištění základních životních potřeb jejich členů na velmi skromné úrovni. Zahrnuje tedy náklady na zajištění osobních potřeb (výživa, ošacení, služby, rozvoj vzdělání, výrobky krátkého užití) a společné náklady domácnosti (náklady na bydlení a související služby).