možnost odkladu splátek

koronavirus

možnost odkladu splátek

V souvislosti s šířením nemoci Covid-19 v České republice nabízíme našim klientům možnost zákonného odložení splátek úvěrů a vkladů až o šest měsíců.

 • Kdo má na odložení splátek zákonný nárok?

  Všichni klienti, kteří mají uzavřenu úvěrovou smlouvu před 26. 3. 2020 a nebyli k 26. 3. 2020 v prodlení se splácením úvěru po dobu delší než 30 dnů.

 • Jakou si lze zvolit dobu odložení splátek?

  Lze si zvolit ochrannou dobu pro odklad splácení úvěru a dospořování zdarma a bez dopadu do úvěrového registru na dobu do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020. Pokud klient výslovně nezvolí dobu do 31. 7. 2020, bude ochranná doba nastavena automaticky do 31. 10. 2020.

 • Od kdy je odklad splátek platný?

  Ochranná doba začíná běžet 1. dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení do RSTS.

V případě dotazu na odklad splátek u právnických osob volejte 271 035 204.

Jak zažádat o odklad splátek?

Ochrannou dobu na splácení úvěru tímto Oznámením o využití ochranné doby uplatňuji po dobu:

Jakožto výše označený klient tímto oznamuji, že mám úmysl využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 na mou osobu.

Jsem srozuměn/a s tím, že využití ochranné doby má ve vztahu ke Smlouvě o úvěru následující účinky:

 • ochranná doba uplatněná dle zákona č. 177/2020 začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž Bance dojde toto Oznámení o využití ochranné doby,
 • dojde k prodloužení doby trvání úvěru,
 • nesplacená jistina úvěru se úročí v ochranné době úrokovou sazbou sjednanou ve Smlouvě o úvěru a úroky předepsané v ochranné době jsou splatné až na konci doby splácení úvěru,
 • o zvolenou délku ochranné doby se prodlužuje aktuální období úrokové sazby.

Děkujeme

Vaše data jsou odeslána ke zpracování.

Jak doručit formulář o využití ochranné doby:

1. Zasláním e-mailu na rsts@rsts.cz

 • Z registrovaného e-mailu klienta, který je podepsán prostým elektronickým podpisem (vypsání jména klienta v těle e-mailu),
 • Z jiného než registrovaného e-mailu klienta doplněného o naskenovaný doklad totožnosti, který je podepsán prostým elektronickým podpisem a obsahuje souhlas klienta s pořízením fotokopie dokladu totožnosti

2. Zasláním poštou nebo osobním doručením do sídla RSTS

 • Formulář ověřený oprávněným zástupcem RSTS nebo úředně.

3. Zasláním datovou zprávou do datové schránky RSTS.

Jaká bude další komunikace RSTS s klientem:

RSTS klientovi písemně potvrdí přijetí Oznámení klienta, odeslání písemného potvrzení bude provedeno způsobem shodným s doručením Oznámení klienta.

Nebo pro bližší informace zavolejte  800 11 22 11