možnost odkladu splátek

koronavirus

možnost odkladu splátek

V souvislosti s šířením nemoci Covid-19 v České republice nabízíme našim klientům z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19 možnost posunu splátek úvěrů a vkladů o tři měsíce. Nabídka je v souladu s výzvou prezidia České bankovní asociace ke končícímu vládnímu moratoriu.

 • Kdo může o posun splátek a vkladů požádat?

  Všichni klienti ekonomicky postižení pandemií COVID-19, kteří mají uzavřenu úvěrovou smlouvu do 31. 3. 2020 včetně a k datu podání žádosti o posun nemají na splátkách a vkladech žádný nedoplatek.

 • Musí být negativní ekonomický dopad pandemie COVID-19 na klienta, příp. na jeho rodinu prokázán?

  Klient musí žádost o posun doložit příslušnými dokumenty (např. kopie potvrzení z Úřadu práce, kopie potvrzení o pracovní neschopnosti, vyjádření zaměstnavatele, že došlo k uzavření nebo omezení provozovny a není vyplácena mzda, případně další související doklady a informace), klient OSVČ uvede v žádosti své IČO.

 • Od kdy je posun splátek a vkladů platný?

  Pokud budou již splátka a vklad zaplaceny za měsíc, ve kterém nám byla žádost o posun doručena, nebo nám bude žádost o posun doručena po 20. kalendářním dni, bude účinnost posunu nastavena od následujícího měsíce. Pokud nebudou po doručení žádosti o posun splátka a vklad zaplaceny a žádost o posun nám bude doručena do 20. kalendářního dne včetně, bude účinnost posunu stanovena již od měsíce podání žádosti.

V případě dotazu na odklad splátek u právnických osob volejte 271 035 204.

Jak lze zažádat o posun splátek a vkladů?

Vyplněním online formuláře a přiložením příslušných dokumentů nebo vyplněním, vytištěním a podepsáním jednoduchého formuláře a zasláním tohoto formuláře včetně příslušných dokumentů do RSTS.

 • Jaké jsou možnosti zaslání vytištěné žádosti do RSTS?

  Klient má možnost podepsanou žádost včetně příslušných dokumentů naskenovat a zaslat ze svého registrovaného e-mailu na rsts@rsts.cz nebo datovou zprávou do datové schránky RSTS Id f6qr5pb. Další možností je zaslání žádosti z jiného než registrovaného e-mailu doplněného o sken dokladu totožnosti, který obsahuje souhlas klienta s pořízením fotokopie tohoto dokladu. Pokud nemá klient možnost zaslat žádost elektronicky, může pro ověření podpisu navštívit naše poradenské místo nebo si nechat podpis ověřit úředně, a žádost zaslat do sídla RSTS poštou.

 • Jaká bude další komunikace RSTS s klientem:

  RSTS klientovi písemně potvrdí, zda byla žádost o posun splátek a vkladů akceptována.

 • Jaké jsou pro klienta dopady využití posunu splátek a vkladů?

  • dojde k prodloužení doby trvání úvěru
  • nesplacená jistina úvěru se i nadále úročí úrokovou sazbou sjednanou v úvěrové smlouvě
  • pozor, odklad splátek může mít negativní vliv na budoucí poskytnutí úvěru

Čestné prohlášení klienta a žádost o posun Splátek PU/SU a Vkladů

Jakožto výše označený klient čestně prohlašuji, že přechodné zhoršení mých finančních možností splácet úvěr bylo způsobenošířením epidemie COVID - 19 a v této souvislosti vládou České republiky přijatými opatřeními z důvodu ohrožení zdraví obyvatelstva.

Jsem srozuměn/a s tím, že pokud Banka udělí s posunem Splátek PU/SU a Vkladů písemný souhlas, dojde ke změně Smlouvy o úvěru v  části upravující dobu trvání úvěru, a to o odpovídající počet měsíců, po který mi byl povolen posun splátek PU/SU a Vkladů. Beru na vědomí, že po celou dobu posunu splátek PU/SU se nesplacená jistina úvěru úročí úrokovou sazbou sjednanou ve Smlouvě o úvěru.

Děkujeme

Vaše data jsou odeslána ke zpracování.

Jak doručit formulář o využití ochranné doby:

1. Zasláním e-mailu na rsts@rsts.cz

 • Z registrovaného e-mailu klienta, který je podepsán prostým elektronickým podpisem (vypsání jména klienta v těle e-mailu),
 • Z jiného než registrovaného e-mailu klienta doplněného o naskenovaný doklad totožnosti, který je podepsán prostým elektronickým podpisem a obsahuje souhlas klienta s pořízením fotokopie dokladu totožnosti

2. Zasláním poštou nebo osobním doručením do sídla RSTS

 • Formulář ověřený oprávněným zástupcem RSTS nebo úředně.

3. Zasláním datovou zprávou do datové schránky RSTS.

Jaká bude další komunikace RSTS s klientem:

RSTS klientovi písemně potvrdí přijetí Oznámení klienta, odeslání písemného potvrzení bude provedeno způsobem shodným s doručením Oznámení klienta.

Nebo pro bližší informace zavolejte  800 11 22 11